2024-02-08 07:40Nyheter

”Vi behövde skapa oss en bild av var det var säkert att röra sig"

Karin Odén från SGI på plats i Stenungsund.Karin Odén från SGI på plats i Stenungsund.

Karin Odén, geotekniker från SGI som var först på plats i skredområdet vid E6,  berättade på Markbyggnadsdagen den 17 april i Karlstad om sina erfarenheter. "Redan innan vi åkte till platsen förberedde vi oss genom att ta reda på var det var säkert att röra sig, samtidigt som vi förberedde oss mentalt på en krissituation.”

Vad berättade du om under Markbyggnadsdagen?
Om vad en tjänsteperson i beredskap på SGI gör och vad vi gjorde på skredplatsen vid E6. Innan vi åkte till platsen tittade vi på jordartskartor för att se var det fanns berg, vilket är stabilt. Väl på plats gällde det att skapa sig en lägesbild – vad har hänt? Vad behöver vi göra och i vilken ordning?

Vad tänkte du när du satt i bilen på vägen till skredet?
Det här är stort, var det första jag tänkte, efter att jag sett bilder från platsen. Vi blev inkallade för att hjälpa till med eftersök av människor, på väg till platsen förberedde jag mig mentalt för den uppgiften. Vad kan jag möta? Jag kände väl till området och började fundera på hur stort skredområdet skulle kunna vara.  

Vad var din uppgift på platsen?
Att tala om var det var säkert att gå, var Räddningstjänsten kunde gå med hund och söka. Det handlade om stabilitet i stort och smått. Det var en svår uppgift, men mitten av området kunde vi bedöma som ”säkert” att gå till fots. I ett senare skede handlade det om en mängd olika frågeställningar kopplat till säkerhet, exempelvis hur elledningar och gasledningar kunde påverkas. Vi bedömde geotekniska risker i området ur olika hänseenden och gav underlag till beslut om avspärrningar med tanke på geoteknisk säkerhet.

På Markbyggnadsdagen den 17 april berättade Karin Odén om det akuta arbetet från lördag morgon den 23 september till måndag 25 september, men också om vad vi lärt oss av arbetet med skredet i Stenungsund. Även Olof Lundberg , kommunstyrelsens ordförande Stenungsund, berättade om sina erfarenheter och lärdomar från skredet.

Delta digitalt eller på plats i Karlstad. Program och anmälan hittar du här.

 Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Susanne Karlsson
Kommunikationschef
Susanne Karlsson