2023-09-27 06:51Pressmeddelande

SGI avslutar den akuta insatsen efter skredet på E6

Skredet vid E6. Foto: Anders Rudäng/Lst Västra GötalandSkredet vid E6. Foto: Anders Rudäng/Lst Västra Götaland

SGI har de senaste dagarna bistått den kommunala räddningstjänsten med att bedöma säkerheten och att ge vägledning i arbetet på skredplatsen vid E6. Nu avslutas den akuta insatsen.

–Vi har sedan skredet inträffade arbetat nära räddningstjänsten med att säkra det drabbade området. Nu tar andra aktörer vid i det långsiktiga arbetet med att utreda och återställa. Vi på SGI kommer att bidra med vår geotekniska kompetens även i det arbetet, säger Johan Anderberg, generaldirektör på SGI.

SGI har med anledning av skredet fått många frågor om vad som är orsaken. Detta har ännu inte utretts. Just nu pågår en polisutredning och orsakerna kommer ta tid att utreda.

Beslut om avspärrningar
Räddningsledaren har sedan igår eftermiddag beslutat avsluta den kommunala räddningsinsatsen. Länsstyrelsen har fattat beslut om avspärrningar och tillträdesförbud i det olycksdrabbade området. Besluten har tagits med stöd av SGI:s geotekniska bedömningar. Därmed har även SGI avslutat sin krisberedskapsinsats, men kommer fortsatt att samverka med länsstyrelsen vid bedömningar av säkerheten i området och det framtida behovet av restriktioner.

SGI:s uppdrag i det fortsatta arbetet
SGI stöttar kommun, länsstyrelse, polis och andra myndigheter som behöver vår expertis i geotekniska säkerhetsfrågor i det fortsatta arbetet med att utreda orsaken och i arbetet med att återställa området. För mer information om SGI:s stöd till kommuner och myndigheter se SGI:s stöd till myndigheter.

Mer information om skred

Varför inträffar skred?

Varningstecken för skred

Skredriskkartering


SGI:s samhällsuppdrag

Statens geotekniska institut är expertmyndighet inom det geotekniska och miljögeotekniska området.
Vårt uppdrag är att:
- Minska riskerna för ras, skred och erosion
- Bidra till en effektivare planprocess för ett säkrare och mer hållbart markbyggande
- Utveckla teknik och kunskap för sanering av förorenade områden.
SGI arbetar för en effektivare plan- och byggprocess för ett säkrare och mer hållbart markbyggande. Vi utvecklar kunskap genom undersökning och utredning, exempelvis skredriskkarteringar.

Vi har en tjänsteperson i beredskap (TiB) dygnet runt för akuta händelser med ras och skred.

SGI:s samhällsuppdrag


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Susanne Karlsson
Kommunikationschef
Susanne Karlsson