2023-10-11 06:37Nyheter

Skredet vid E6: Bedömning av risker och rekommendationer för riskhantering

Skred E6 2023-09-23Skred E6 2023-09-23

SGI beskriver i en rapport sin TiB-insats, de geotekniska risker som fortfarande finns kvar i skredområdet efter skredet vid E6 och lämnar rekommendationer för framtida åtgärder.

Skredet påverkade ett område som sträcker sig över cirka 400 x 600 meter och inkluderar Norumsån och Ucklumsvägen i norr, ett fastmarksområde i öster och vägbron över E6 i väster. Skredet orsakade omfattande skador på byggnader, ledningar och vägar inom området.

SGI:s insats började på natten till den 23 september efter kontakt med SOS Alarm. Personal från SGI bistod räddningstjänsten med råd och stöd på plats och hjälpte till med att bedöma geotekniska risker.

Rapporten betonar att det fortfarande finns betydande geotekniska risker kvar i området. Det handlar bland annat om farliga markförhållanden inom skredområdet, branta slänter, potentiell påverkan på avfartsrampen E6 norrgående och dämda diken som ökar risken för följdskred.

Statens haverikommission (SHK) kommer att utreda jordskredet. Deras utredning ska söka svaret på vad som hände, varför det hände och vad som kan göras för att förhindra att någonting liknande inträffar igen. Parallellt bedriver också polisen en förundersökning gällande misstänkt grov allmänfarlig vårdslöshet.

PM Skred E6 Munkeröd - SGI:s TiB-insats, kvarvarande risker samt rekommendationer

Kontaktpersoner för media

Tobias Thorén, geotekniker
tobias.thoren@sgi.se
Tel: 031-77 86 563

Jimmy Aradi, geotekniker
jimmy.aradi@sgi.se
031-74 96 597

Helene Kennedy, chef avdelningen för fysisk planering och byggbarhet
helene.kennedy@sgi.se
Tel: 031-749 65 80

 Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Susanne Karlsson
Kommunikationschef
Susanne Karlsson