2023-09-23 07:56Nyheter

Skred på E6 i Stenungsund

Skred i Stenungsund. Foto: Mikael BerglundSkred i Stenungsund. Foto: Mikael Berglund

Ett större skred har inträffat på E6 i höjd med Stenungsundsmotet. SGI har under lördagen haft tjänsteperson i beredskap (TiB) på plats för att bistå räddningstjänsten och kommunen.

På platsen arbetade SGI  under lördagen med att bedöma säkerheten och med att ge vägledning till räddningstjänst och polis.

Vid akuta ärenden bistår SGI räddningstjänst, kommun och statliga myndigheter med expertkunskap. SGI gör en bedömning av vilka åtgärder som är nödvändiga genom att samla information, värdera risker och besiktiga platsen.

Under söndagen fortsatte SGI att bistå Räddningstjänsten, kommunen och de som arbetade på platsen med att bedöma risker så att arbetet kan utföras säkert.

Trafikanter och allmänheten uppmanas att undvika området.

Uppdatering 2023-09-27: SGI avslutar den akuta insatsen efter skredet på E6

Varför inträffar skred?

Mer information om händelsen: krisinformation.se

 

 Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Susanne Karlsson
Kommunikationschef
Susanne Karlsson