2024-04-19 07:52Nyheter

Geoteknisk säkerhet och klimatpåverkan – erfarenheter från Markbyggnadsdagen

Veronica Hejdelind tillsammans med Olof Lundberg och Johan Anderberg, gd för SGI.Markbyggnadsdagens moderator Veronica Hejdelind tillsammans med Olof Lundberg, kommunstyrelsens ordförande i Stenungsund och Johan Anderberg, gd för SGI.

Hur kan vi minska klimatpåverkan från byggande och samtidigt bygga säkert, med hänsyn till ras, skred och erosion? På Markbyggnadsdagen diskuterades detta, temat för dagen var geoteknisk säkerhet och geokonstruktioners klimatpåverkan.

Representanter från 54 kommuner och 17 Länsstyrelser deltog tillsammans med deltagare från näringslivet när Statens geotekniska institut (SGI) arrangerade Markbyggnadsdagen den 17 april. Och det var ingen slump att mötet hölls i Karlstad.
– SGI har tillsammans med MSB pekat ut tio nationella riskområden som vi riktar insatser mot. Idag är vi på plats i Karlstad, som ligger i riskområde Norra Vänern. Vi jobbar i samverkan med Länsstyrelsen och kommunerna i området, och det finns ett stort engagemang för klimatanpassning här, sade Johan Anderberg, gd för SGI.

Växthusgaser i byggsektorn

Bygg- och fastighetssektorn står för 21 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Det visar att det är en utmaning att bygga säkert och samtidigt klimatsmart. Det är många faktorer som påverkar utsläppen från geokonstruktioner, exempelvis var byggnaden ligger, jordens egenskaper, hur tung byggnaden är, vilket material man väljer och transporter.
– Genom att göra klimatberäkningar och ta hänsyn till markens egenskaper kan vi göra medvetna val och påverka utsläppen. Då ser vi vilka åtgärder som kan minska utsläppen, sade Christel Carlson, forskare vid SGI.

Tänka nytt vid återbruk

Minska den byggda miljöns miljöpåverkan – vilka strategier kan kommuner tillämpa? Det var temat på Tove Malmqvists föreläsning. Hon är senior forskare på avdelningen för hållbarhet, utvärdering och styrning vid KTH. Hon lyfte fram vikten av att ifrågasätta invanda arbetssätt. Hon visade utifrån forskning att klimatpåverkan från renovering generellt sett är lägre än vid nybygge.
– Att återbruka material kräver ett nytt sätt att tänka i designprocessen där man får utgå från vad som finns istället för att beställa nytt, sade Tove Malmqvist.

Erfarenheter från jordskred

På plats var också Karin Odén, geotekniker SGI, och Olof Lundberg, kommunstyrelsens ordförande Stenungsund, som berättade om hantering av risker i ett akut skede utifrån erfarenheter från skredet vid E6 i Stenungsund. Olof Lundberg menade att samverkan mellan kommun och myndigheter var helt avgörande för att lyckas i hanteringen av den akuta krisen i samband med skredet.

Vägledning för kommunal planering

För att guida kommuner i säkert markbyggande har SGI tagit fram en vägledning om geoteknisk säkerhet, som presenterades av Maria Freiholtz, geotekniker, och Maria Kristensson, chef planenheten, från SGI.
– Vägledningen vänder sig till kommunala planhandläggare och vi tror att den på sikt kan leda till att kommunerna jobbar på ett helt nytt sätt med geoteknik i planeringen, sade Maria Freiholtz.

Kommunvägledning geoteknisk säkerhet

Vägledning för kommuner: Geoteknisk säkerhet i kommunal planering 

Se filmen om geoteknisk säkerhet i kommunal planering

Geokonstruktioners klimatpåverkan - fakta

SGI vägledning 9: Klimatpåverkansberäkningar för stabilitetshöjande åtgärder: Rekommendationer för kvalitetssäkring och resultatredovisning

Rapport: Klimatpåverkan från stabilitetshöjande åtgärder: Åtgärdsprojekt inom Älvängens västra industriområde, Ale kommun

Klimatpåverkan från geokonstruktioner för byggnader: En litteraturöversikt (2020-2023)

Klimatdata för geokonstruktioner

Strategisk planering för klimatsmarta geokonstruktioner (PlanGeoSmart)

Se film: Klimatpåverkan från geokonstruktionerOm Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Susanne Karlsson
Kommunikationschef
Susanne Karlsson