2023-10-09 11:01Pressmeddelande

Ny vägledning om geoteknisk säkerhet i kommunal planering

Bebyggelse vid vatten

Kunskaper om ras, skred och erosion vid kommunal planläggning kan vara avgörande för att bedöma om marken är lämplig att bygga på. Därför har Statens geotekniska institut tagit fram en ny webbaserad vägledning om geoteknisk säkerhet som vänder sig till kommunala planhandläggare.

Vägledningen ska fungera som ett stöd vid översiktsplanering och detaljplanering och beskriver hur kommunen kan arbeta på ett mer samordnat sätt. De geotekniska säkerhetsfrågorna kan ofta vara komplexa att hantera rätt i enskilda detaljplaner. Klimatförändringarnas effekter är ytterligare en faktor som påverkar planeringen eftersom riskbilden kan förändras över tid.

Vägledningen innehåller exempel på arbetsmetoder, checklistor, planinnehåll, råd vid upphandling av utredningar och mycket mer. För den som behöver fördjupande material finns dessa presenterade i utfällbara boxar och genom länklistor till aktuellt planeringsunderlag. Vägledningen är uppdelad på översiktsplanering och detaljplanering.

– Vår förhoppning är att denna vägledning ska fungera som ett konkret stöd för planhandläggare och medverka till att geotekniska säkerhetsfrågor hanteras tidigt och med rätt omfattning, säger Maria Freiholtz, ansvarig handläggare för vägledningen.

Länk till vägledningen "Geoteknisk säkerhet i kommunal planering". 

Informationsträffar

Under hösten 2023 kommer SGI bland annat delta vid flera nätverksträffar för planhandläggare i Västra Götalands län för att informera om vägledningen.

På SGI:s konferens Markbyggnadsdagen den 5 december kommer en presentation av vägledningen att ingå i programmet, det finns möjlighet att delta i Markbyggnadsdagen digitalt eller på plats i Karlstad.

Planeringen för informationsträffar under 2024 och framåt pågår och fokus kommer i första hand att ligga på de län som ingår i nationellt utpekade riskområden. Syftet med informationsträffarna är att göra vägledningen känd för de kommuner som har stora utmaningar vad gäller geoteknisk säkerhet i sin samhällsplanering.

Kontakt

För frågor om vägledningens innehåll eller vid önskemål om att SGI ska delta och informera om vägledningen vid konferens eller nätverksmöten, vänligen kontakta Maria Freiholtz, ansvarig handläggare för vägledningen, Statens geotekniska institut. Telefon: 031-778 65 73, e-post: maria.freiholtz@sgi.se.


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.