2023-12-20 07:34Nyheter

Vägledning för att kartlägga risken för skred i ett förändrat klimat

Skred vid strand, NorsälvenVid Norsälvens strand efter att ett jordskred skett. Foto: SGI.

Risken för jordskred ökar i och med klimatförändringen. Nu har SGI tagit fram en vägledning som beskriver hur risken för skred i lerjord kan kartläggas i ett föränderligt klimat.

– I ett framtida klimat räknar vi med ökade vattenflöden och ökad erosion. Det gör att stabiliteten i lerjordar minskar och risken för skred ökar, något som de som arbetar med frågor om jordskred måste ta hänsyn till, säger Hjördis Löfroth, forskningssamordnare på Statens geotekniska institut, SGI, och en av författarna till vägledningen.Hjördis Löfroth, forskningssamordnare, Statens geotekniska institut, SGI

Sannolikheten för jordskred är stor i flera delar av Sverige. Statens geotekniska institut, SGI, har under flera år arbetat med att kartlägga riskerna för skred längs Göta älv, Norsälven och Säveån. Det har resulterat i en översiktlig bild av sannolikheten för att ett skred ska inträffa, vilka konsekvenser det kan få och den sammantagna risken för skred. Under arbetet med skredriskkarteringarna har SGI också utvecklat en förenklad metodik för att kartlägga risken för skred i lerjord. Vägledningen beskriver den förenklade metodiken och syftet är att den ska underlätta för de yrkespersoner som nu ska fortsätta med de vidare utredningar som behövs.

– Metodiken är avsedd att användas för skredriskkartering längs andra vattendrag. Metoderna för sannolikhetsklassning och konsekvensklassning kan användas var för sig och presenteras på separata kartor, säger Hjördis Löfroth.

Vägledningen är uppdelad i kapitel som beskriver en skredriskkarterings olika moment: klimat, geologi, geoteknik, yt- och grundvatten, erosion, stabilitetsberäkningar, sannolikhet, konsekvens, riskvärdering och redovisning. Den innehåller också tekniska anvisningar för stabilitetsutredningar och en beskrivning av hur ett förändrat klimat ska tas med i beräkningen.

Vägledningen:
Skredriskkartering i lerjord. Beskrivning av metodik och vägledning för genomförande. SGI Vägledning 6, Statens geotekniska institut, SGI, Linköping.

Kontakt:
Hjördis Löfroth, forskningssamordnare vid SGI, tel: 013-201854, hjordis.lofroth@sgi.se Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Susanne Karlsson
Kommunikationschef
Susanne Karlsson