2024-03-04 09:56Nyheter

Så påverkas klimatet av insatser för att förhindra jordskred

Älvängens industriområdeI Älvängens industriområde har åtgärder gjorts för att minska risken för skred.

SGI har beräknat hur åtgärder som minskar risken för jordskred påverkar klimatet. Som exempel har man undersökt klimatkostnaderna för de skredsäkrande åtgärder som gjorts vid Älvängens industriområde i Ale kommun. Rapporten kan användas som underlag i framtida klimatberäkningar av stabilitetshöjande åtgärder.

Ale är en av de kommuner längs Göta älv som SGI arbetar med för att minska risken för jordskred. I Älvängens industriområde har man höjt stabiliteten genom avlastningsschakt och tryckbank samt naturbaserade erosionsskydd inom delar av området. Nu har SGI beräknat klimatpåverkan som dessa åtgärder inneburit.

Per Bolin

– I de stabilitetshöjande åtgärder som SGI gör längs Göta älv vill vi kunna välja de mest klimatsmarta tekniska lösningarna. Därför behöver vi beräkningar av det här slaget, säger Per Bolin, chef för sekretariatet för Göta älv vid Statens geotekniska institut, SGI.

Resultatet visar att tryckbanken i Älvängen är den åtgärd som haft störst påverkan på klimatet. Tillverkningen av tryckbanken, transport av material till arbetsplatsen och användandet av maskinerna bidrog mest.

Rapporten visar också att åtgärder som de i Älvängen kan bli klimatsmartare genom att använda effektivare arbetsmaskiner, bergkross som har mindre klimatpåverkan samt att undersöka om drivmedelsförbrukningen kan minskas för de arbetsmaskiner som används på byggplatsen.

– För att utföra tillförlitliga klimatberäkningar för åtgärdsprojekt är det viktigt att ha tillgång till representativa mängduppgifter och klimatdata för både material och energi. De beräkningar vi gjort kan användas som underlag av exempelvis kommuner och konsulter som ska göra stabilitetshöjande åtgärder, säger Xingqiang Song, livscykelanalytiker vid SGI och rapportens huvudförfattare.

Xingqiang Song vid Statens geotekniska institut, SGI

Han menar att vid planering av stabiliseringsåtgärder bör klimatberäkningar göras tidigt i ett projekt.

– På så sätt kan resultaten ligga till grund för beslut som leder till ett mer resurseffektivt och klimatsmart byggande, säger Xingqiang Song.

Rapporten har tagits fram i samarbete med Ale kommun.

Rapporten:
Song, X., Ljungdahl, J., Bolin, P. 2023, Klimatpåverkan från stabilitetshöjande åtgärder, Åtgärdsprojekt inom Älvängens västra industriområde, Ale kommun, Statens geotekniska institut, SGI, Linköping, 2024-01-30. Länk till rapporten:
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:swedgeo:diva-1025

Kontakt:
Xingqiang Song, livscykelanalytiker vid SGI, tel: 013-201807, xingqiang.song@sgi.seOm Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya