2024-04-18 11:37Nyheter

Ny rapport om klimatpåverkan från geokonstruktioner

Byggkran vid ett bygge.Bild: Johnér bildbyrå

Byggsektorn står för en stor del av utsläppen av växthusgaser. Men det saknas tillräckligt med forskning om geokonstruktioners klimatpåverkan i byggprocessen. Därför har SGI genom en litteraturstudie riktat ljuset mot geokonstruktioner för byggnader. 

Forskningen om klimatneutralt byggande har hittills fokuserat på klimatpåverkan från byggmaterial i marköverbyggnaden, särskilt stommaterial. Klimatpåverkan från geokonstruktioner har fått begränsad uppmärksamhet i litteraturen.

Syftet med litteraturöversikten som SGI gjort var att, utifrån 45 fallstudier, kartlägga klimatpåverkan från geokonstruktioner samt att identifiera eventuella kunskapsluckor inom området.Xingqiang Song vid Statens geotekniska institut, SGI

– Vi hoppas att rapporten ska öka kunskapen om klimatpåverkan från geokonstruktioner och faktorer som påverkar klimatet. Avsikten är också att kunna minska den totala klimatpåverkan från byggande genom hela plan- och byggprocessen, säger Xingqiang Song, livscykelanalytiker vid Statens geotekniska institut.

Rapporten visar bland annat att framtida forskning behöver undersöka eventuella klimatpåverkande faktorer och möjliga klimatbesparande åtgärder vid planering, dimensionering, projektering och utförande av byggprojekt.

Rapporten vänder sig till myndigheter, kommuner, byggherrar, konsulter och forskare som är intresserade av omställningen till klimatneutralt byggande.

Rapporten:
Song, X., Carlsson, C., Bendz, D. 2023, Klimatpåverkan från geokonstruktioner för byggnader, En litteraturöversikt (2020-2023), Statens geotekniska institut, SGI, Linköping, 2024-04-03. https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:swedgeo:diva-1030

Kontaktperson:
Xingqiang Song, livscykelanalytiker vid Statens geotekniska institut. Tel: 013-201807, xingqiang.song@sgi.seOm Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya