2023-08-31 12:18Nyheter

”Hoppfull om arbetet längs Göta älv”

Resa längs Göta älv där SGI berättar om åtgärder som vidtas för att förebygga ras och skred, 30 augusti 2023. Resa längs Göta älv, där SGI berättar om åtgärder som vidtas för att förebygga ras och skred, 30 augusti 2023.

”Jag är hoppfull om arbetet längs Göta Älv. Här finns samverkan och även statsbidrag som gör det ekonomiskt möjligt att genomföra åtgärder.” Det sade klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari vid en resa längs Göta älv, där åtgärder för att förebygga ras och skred presenterades.

Göta älvdalen är ett av de områden i Sverige som har hög risk för jordskred. Statens geotekniska institut (SGI) och Delegationen för Göta älv bjöd in samverkansparter till en inspektionsresa längs älven för att berätta om skredrisken och vilka åtgärder som vidtas för att förebygga ras och skred. Under båtresan mellan Göteborg och Kungälv visades klimatanpassade skredsäkringsåtgärder.
− Göta älvdalen är ett av våra mest skredkänsliga områden, med lösa leror och en historik av skredhändelser som går tillbaka till åtminstone 1600-talet. Konsekvenserna av ett skred kan bli stora och de är kommunöverskridande, vilket ställer krav på samverkan. Arbetet med skredsäkring av Göta älv är en viktig klimatanpassningsinsats, sade Johan Anderberg, generaldirektör för SGI.

Längs älven visades naturbaserade erosionsskydd, vilket är skydd som utformas i samklang med den lokala naturen.
−Här pågår arbetet för fullt för att minska risken för skred och ras. Vi säkrar vårt samhälle på lång sikt, men även för de förändringar som är här och nu, sade Romina Pourmokhtari.

Ett skred i älven skulle kunna påverka elförsörjning vilket var en av de risker som diskuterades under resan. Vid ett skred kan älven täppas igen av lermassor. För att muddra och förhindra stora översvämningar måste då vattenflödet strypas – vilket skulle leda till en stor sänkning av elproduktionen i älvens tre vattenkraftverk.
− Arbetet med skredsäkring av Göta älv är en viktig klimatanpassningsinsats, men också en säkerhets- och civilförsvarfråga. Tillsammans bygger vi ett mer motståndskraftigt samhälle, sade Johan Anderberg.

Cirka 60 företrädare för kommuner längs älven, myndigheter och andra aktörer med intressen i Göta älvdalen deltog på resan.

Johan Anderberg, generaldirektör för SGI, och Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister.

Johan Anderberg, generaldirektör för SGI, och Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister.

Per Danielsson, SGI, presenterar naturanpassade erosionsskydd på båtresa längs Göta älv, 30 augusti 2023.

Per Danielsson, SGI, presenterar naturanpassade erosionsskydd på båtresa längs Göta älv, 30 augusti 2023.

Naturbaserade lösningar

Här testar SGI naturanpassade erosionsskydd som ska skydda stranden mot erosion som uppstår av vågor från fartyg.

 

Per Bolin på båt.

Per Bolin, chef sekretariatet för Göta älv, berättar om skredrisker längs Göta Älv.

Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister, Daniel Westlén, statssekreterare, och Per Danielsson, SGI.

Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister, Daniel Westlén, statssekreterare, och Per Danielsson, SGI.

 

Platser som passerades under resan

Backa Bergö
Här har SGI i samarbete med Göteborgs stad och fastighetsägare byggt vallar som skyddar mot översvämning och skred. Projektet är det första som fått bidrag från SGI för att minska risken för skred.

Importgatan.

I ett område med dålig stabilitet ligger en industri som är i behov av ett nytt dagvattensystem. SGI har påbörjat detaljerade ritningar och planer, projektering, av den stabilitetshöjande åtgärden. Åtgärden förväntas bli en kalkcementpelare som förstärkning i marken.

Tuve
Här inträffade 1977 ett stort jordskred. Skredområdet var delvis bebyggt, vilket ledde till att nio personer omkom och 65 bostäder förstördes. Tuveskredet räknas som en av de största naturkatastroferna i Sverige i modern tid.

Agnesberg
År 1993 inträffade ett ras i strandkanten av Agnesbergs industriområde. En utredning har visat att den branta släntens stabilitet var låg mot djuprännan i älven, och sannolikt började skredförloppet med ett undervattensskred.

Surte
Här ägde ett ras rum vid Surte södra station 1950, bara några minuter efter att ett tåg med 800 personer hade passerat. En person dog och cirka 30 bostadshus förstördes. Skredet ledde till att älven blockerades för större båttrafik.

Rösbo
Här testar SGI två olika naturanpassade erosionsskydd som ska skydda stranden mot erosion som uppstår av vågor från fartyg. Det ena skyddet består av återanvända julgranar och det andra är en stenrevel under medelvatten. Det finns försiktiga tecken på att växtligheten börjat återhämta sig och att erosionen minskat.

Oxhagen
Här testar SGI två olika typer av naturanpassade erosionsskydd som bygger på att kokosrullar används för att minska vågenergin från älven. Bakom kokosrullarna kommer växtligheten att återhämta sig och skapa en skyddande strandkant.

Delegationen för Göta Älv

Delegationen består av representanter från de sex kommunerna längs älven: Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale och Kungälv samt Göteborgs stad., länsstyrelserna i västra Götaland och Värmland, MSB, Sjöfartsverket och Trafikverket samt Vattenfall. Delegationen är rådgivande till SGI vid fördelningen av statsbidrag.

Läs mer om skredsäkring längs Göta älvOm Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Susanne Karlsson
Kommunikationschef
Susanne Karlsson