2023-05-22 06:53Nyheter

Utredningar ger områden godkänt

Göta älvLängs Göta älv gör SGI utredningar för att bedöma risken för jordskred. Foto: Mikael Svensson, Scandinav

Riskerna för jordskred i vissa områden av Lilla Edet är mindre än befarat. Det visar nya fördjupade utredningar som Statens geotekniska institut gjort.

För tio år sedan gjordes en översiktlig utredning av Asperöd, Graveröd och Bondeström. Den visade att det skulle kunna vara medelhög till hög skredrisk i stora delar av området.

Per Bolin

– Vi har haft ett informationsmöte med de boende i området och det var trevligt att kunna berätta att den nya, grundligare, utredningen visar att stabiliteten håller godkänd nivå. Detta visar på fördelarna med att få bättre kunskap om markens stabilitet längs älven. En av de boende berättade att ”nu kan man sova bättre om natten”, säger Per Bolin, chef på Sekretariatet för Göta älv, vid Statens geotekniska institut.

Resultaten av de fördjupade utredningar som leds av SGI kan visa på både bättre och sämre stabilitet än vad som bedömdes i den översiktliga utredningen. Oftast har man valt att vara på den säkra sidan i de äldre översiktliga utredningarna, vilket gör att de nya fördjupade utredningarna kan resultera i godkänd stabilitet. Det kan ge ökad trygghet för människor som bor och verkar i dessa områden.

– Som boende längs Göta älv ska man dock vara medveten om att SGI endast kan utreda hur god stabiliteten är under de förhållanden som råder idag och med den markanvändning som gäller idag. Vill man bygga nya hus eller förändra sin tomt behöver man rådgöra med en geotekniker när man ska söka bygglov eller marklov, säger Per Bolin.

Ett litet område längs en ravin i det undersökta området har fortfarande förhöjd risk för skred, men ett skred där bedöms inte leda till några större skador.

– Småskred är naturliga händelser längs sådana raviner och naturen kan få ha sin gång så länge det inte medför stora konsekvenser, säger Per Bolin.

Skredsäkring längs Göta älv:

Regeringen har gett Statens geotekniska institut uppgiften att minska risken för ras och skred längs älven. Detta arbete görs tillsammans med Delegationen för Göta älv som bland annat tar fram kunskap om områden längs älven, planerar arbetet med skredsäkring och bedömer vilka skredsäkrande insatser som ska få statliga bidrag. Läs mer om skredsäkring längs Göta älv https://www.sgi.se/gotaalvOm Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya