2023-05-08 09:07Nyheter

Ny rapport om sannolikhetsbedömningar för skred

Göta älvFoto: Mikael Svensson, Johnérs

Längs Göta älv gör Statens geotekniska institut en rad geotekniska utredningar för att bedöma sannolikheten för jordskred. En ny rapport presenterar en metodik och en arbetsgång för hur sannolikheten för skred kan beräknas längs älven. Fokuset ligger på fördjupade och detaljerade utredningar.

SGI:s arbete med att bedöma sannolikheten för skred var länge kopplade till översiktliga geotekniska utredningar. Men i och med att SGI, tillsammans med Delegationen för Göta älv, fick uppdraget att minska risken för skred längs älven, har det blivit aktuellt att göra även andra utredningar. Numera utförs därför sannolikhetsbedömningar även på en detaljerad och fördjupad nivå, där den fördjupade är den mest omfattande.

I den nya rapporten har en genomlysning gjorts av de metodiker och den arbetsgång som tidigare använts av SGI. Den har sedan legat till grund för justeringar och anpassningar som behövs för de utredningsnivåer som görs inom ramen för arbetet längs Göta älv.

I rapporten presenteras ett förslag på en metodik och en arbetsgång för hur sannolikheten för skred längs Göta älv kan beräknas. Metodiken och arbetsgången utgår från PEM-metoden, vilken tillämpades vid SGI:s arbete med att översiktligt skredriskkartera Norsälven och Säveån. 

Rapporten avslutas med några förslag på fördjupningsområden, vilka skulle kunna bidra med ytterligare ökad kunskap och förståelse för arbetet med att bedöma sannolikheten för skred.

Rapporten:
Lindvall, R, Jönsson, Å, 2023, Metodik för sannolikhetsberäkningar, Avseende detaljerad/fördjupad geoteknisk utredningsnivå inom ramen för Delegationen för Göta älv, v2.0, Statens geotekniska institut, SGI, Linköping, 2023-04-21.
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:swedgeo:diva-1011Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya