2021-11-25 06:55Pressmeddelande

Julgranar ska skydda mot vågor från fartyg

Vatten, bygge, granar, fartyg, himmel.Foto SGI/Per Danielsson

I Göteborg pågår ett projekt med att skydda stranden från erosion som orsakas av vågor från fartyg. Förutom revlar av natursten används rullar av kokosfiber och en oväntad restprodukt – julgranar. Projektet med att anlägga erosionsskydden är en del av SGI:s arbete för att klimatsäkra Göta älv.

Stranderosion innebär att sediment förs bort från stranden av vågor, strömmar eller vind. Oftast sker stranderosion i högvatten i kombination med höga vågor. Erosionskänsliga områden kan man skydda med hjälp av erosionsskydd som utformas för att stå emot dessa krafter. För att skapa mervärden när ett erosionsskydd anläggs kan det anpassas till naturen. På så sätt kan skydden bidra till att bibehålla eller förhöja naturvärden eller skapa rekreationsmöjligheter.

SGI genomför just nu ett projekt med att skydda stranden i Göta älv vid Oxhagen och Rösbo, strax söder om Jordfallsbron, mot vågor från fartyg.

- På en 50-meterssträcka kommer vi att testa hur julgranar fungerar för att minska de negativa effekterna av vågor på strandlinjen. Tanken är att denna typ av erosionsskydd kommer att minska erosion samt skapa gynnsamma och lugna förhållanden för växter och fiskar och öka den biologiska mångfalden i området, säger Per Danielsson, nationell samordnare för stranderosion på SGI.

För mer information
Per Danielsson, nationell samordnare  för stranderosion, SGI
031-749 65 82
per.danielsson@sgi.se

 


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen.