2019-09-13 12:48Pressmeddelande

Naturbaserade lösningar viktiga för att hantera översvämning och erosion

Naturbaserade lösningar som ett sätt att möta höjd havsnivå, stormar, översvämning och erosion. Det är en av frågorna som diskuteras på årets Kustmöte i Malmö den 17-18 september.

Att hitta lösningar för att skydda städer och stränder i ett framtida klimat är nödvändigt. Stränderna skapar värdefulla ekosystem och är dessutom en stor tillgång för medborgarna och turistnäringen. Översvämningar medför stora samhällskostnader.

–En del av årets Kustmöte ägnas särskilt åt de naturbaserade lösningarna, det vill säga där man använder naturen för att skapa ett hållbart skydd mot översvämningar och erosion, säger Per Danielsson, nationell samordnare stranderosion vid Statens geotekniska institut (SGI).

I år har internationella talare från Nederländerna, Skottland och Danmark bjudits in för att dela med sig av sina erfarenheter av olika lösningar. Deltagarna får bland annat lära sig mer om sand som en resurs för att skydda stränderna och ta del av Kristianstad kommuns planeringsstrategier för kusten.

Om Kustmöte 2019

Kustmötets fokus är planering och förvaltning av kusten i södra Sverige för att skapa en hållbar utveckling i strandnära områden. Mötet möjliggör samverkan och informations- och kunskapsutbyte mellan olika aktörer i samhället. Arrangörer är SGI i samarbete med Länsstyrelsen Skåne. Mötet stöds även av Erosionsskadecentrum, Nederländska ambassaden i Sverige och SMHI.

För mer information

Anette Björlin
0709-67 57 94   
anette.bjorlin@sgi.se 


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.