2021-06-01 07:30Pressmeddelande

Här är Sveriges största riskområden för ras, skred, erosion och översvämning

Fotograf/Källa: Scandinav/Mikael Svensson Fotograf/Källa: Scandinav/Mikael Svensson 

För första gången presenteras en samlad bild över de områden i Sverige där riskerna för ras, skred, erosion och översvämning är som störst. Tio nationella riskområden med komplexa klimatrelaterade hot har identifierats i en rapport till regeringen från SGI och MSB. Myndigheterna ger också flera förslag på vad som behöver göras för att minska riskerna.

Statens geotekniska institut och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har identifierat tio nationella riskområden för ras, skred, erosion och översvämning. Rapporten visar att ras, skred, erosion och översvämning potentiellt kan få mycket stora konsekvenser för människors liv och hälsa, för ekosystem och för infrastruktur, bebyggelse och kulturarv. Utredningsarbetet har fokuserats på att identifiera större regionöverskridande riskområden där riskerna är komplexa och kräver samarbete för att kunna förebyggas, i syfte att få en nationell överblick av riskerna. Myndigheterna ger också förslag på vilka åtgärder som behöver genomföras för att skapa bättre förutsättningar för klimatanpassningsarbetet och därmed minska riskerna.

- Sammantaget bedömer vi att det finns förutsättningar att i tid minska de stora samhällsstörningar och skadekostnader som ras, skred, erosion och översvämning kan medföra, förutsatt att förebyggande åtgärder genomförs. Det är vår förhoppning att rapporten ska bidra till en ökad kunskap och ligga till grund för lagstiftning, ansvarsfördelning och finansieringslösningar i det fortsatta arbetet med åtgärder för anpassning till ett förändrat klimat, säger Johan Anderberg, generaldirektör på SGI.  

Det finns fortfarande ett stort behov av att förbättra kapaciteten att bedöma de klimatrelaterade riskerna och genomföra hållbara åtgärder. Fysiska åtgärder i de olika riskområdena behöver utredas på lokal eller regional nivå utifrån riskbild och områdets förutsättningar.

- Kapaciteten, både vad gäller kunskap och finansiering, för klimatanpassning behöver öka för att både vidta förebyggande åtgärder i tid och planera för hur natur- och klimatrelaterade olyckor som inträffar ska kunna hanteras. Genom att belysa var de största riskområdena för ras, skred, erosion och översvämning finns i landet hoppas vi kunna samordna myndigheternas prioriteringar och ge stöd i kommunernas fortsatta arbete, säger Camilla Asp, vikarierande generaldirektör på MSB.

De identifierade riskområdena för ras, skred, erosion och översvämning:

Västkusten – Göta älvdalen
Mälardalen- Stockholm
Skåne-Hallandskusten
Mellersta Norrlandskusten
Norra Vänerområdet
Blekinge-Kalmarkusten
Södra Vätternområdet
Östgöta-Sörmland
Mellersta Dalälven
Jämtlandsfjällen

Rapporten är ett uppdrag från regeringen. Uppdraget har genomförts i samarbete med Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut samt länsstyrelserna i Skåne, Stockholm, Västernorrland och Västra Götalands län.

Resultat av utredningens arbete visualiseras i en ny karttjänst. Rapporten och kartvisningstjänsten hittar du här.

Mer information, kontakta

HannaSofie Pedersen, chef Klimatanpassning SGI
031-778 65 64
hannasofie.pedersen@sgi.se 


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framförallt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.