2023-10-24 14:04Nyheter

Kraftig stranderosion i Skåne - byggnader rasade i havet

Skador på stranden efter stormen.Skador på stranden efter stormen.

Stormen Babet orsakade stor erosion längs stränderna i södra och östra Skåne. På flera ställen är kustlandskapet helt förändrat. Bryggor har slagits sönder, vägar och byggnader har skadats eller rasat ut i havet.

Natten mot lördagen den 21 oktober slog stormen Babet till med full kraft mot sydkusten. Under den pågående stormen fanns SGI ute på Skånes stränder för att dokumentera erosionsförloppen. Höga vattennivåer i kombination med kraftig ostlig vind ledde till att stora vågor slog in mot kusten vilket orsakade översvämningar och erosion längs Skånes syd- och ostkust. Bryggor, badhytter, bodar och liknande har slagits sönder, underminerats eller spolats ut till havs, men även bostadshus och kustnära vägar har skadats.
–Det här är en av de värsta erosionshändelserna på mycket lång tid i södra Sverige. Jag har aldrig sett så omfattande erosionsskador på så många ställen samtidigt, säger Sebastian Bokhari Irminger, specialist på kusthydraulik vid SGI, som varit på plats och undersökt skadorna längs kusten.

SGI har under måndagen inspekterat skador längs stränderna och står i kontakt med de drabbade kommunerna.
–Vi har i dagsläget ingen överblick av erosionens totala omfattning, annat än att erosionen har varit omfattande på i princip hela ost- och sydkusten. Vi jobbar för att dokumentera nuläget för att vi ska kunna analysera händelseförloppet och dra lärdomar, berättar Sebastian Bokhari Irminger.

SGI samarbetar bland annat med Lunds tekniska högskola och med tekniska konsulter för att kunna undersöka så stor del av kusten som möjligt. Genom att mäta profiler av stranden och jämföra med hur de såg ut innan stormen kan strändernas förändring följas och förlusten av sand beräknas. Det kallas inmätningar och har redan påbörjats vid vissa kuststräckor. SGI rekommenderar att kustkommunerna påbörjar egna inmätningar.
–Dessa inmätningar ger också möjlighet att följa och kvantifiera sandsträndernas naturliga återhämtning, i den mån en sådan kommer att ske. Denna typ av platsspecifik kunskap om hur mycket sand som kan försvinna vid enskilda stormtillfällen, och hur lång tid det tar för kusten att läka sig själv, kommer vara ovärderlig i anpassningen av kustsamhällen till ett framtida klimat, säger Sebastian Bokhari Irminger.

SGI har ett nationellt samordningsansvar för stranderosion och kommer tillsammans med inblandade parter att samordna den dokumentationsfas som nu pågår. Därefter kommer SGI att övergå till att stödja arbetet med att utvärdera och dra lärdomar av det inträffade.

Kontakt

Per Danielsson, nationell samordnare stranderosion, Statens geotekniska institut Telefon: 031-749 65 82,  per.danielsson@sgi.se.

Sebastian Bokhari Irminger, specialist på kusthydraulik, Statens geotekniska institut
Telefon: 040-356 771, sebastian.bokhari-irminger@sgi.se

Erosion längs stranden.

Erosion längs stranden.

 


Ämnen: erosion

Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Susanne Karlsson
Kommunikationschef
Susanne Karlsson