2023-09-06 07:28Pressmeddelande

Ny kustsamverkan ska skydda stränderna i södra Sverige

Sillnäs. Foto: Robert EkholmSillnäs. Foto: Robert Ekholm

Med klimatförändringarna ökar översvämningsriskerna. Kustområdena i södra Sverige med sina långa flacka stränder är särskilt utsatta för erosion och översvämningar från ett stigande hav. För att möta utmaningarna startar vi nu upp Regional kustsamverkan Blekinge/Kalmar/Gotland. Torsdag 7 september är startmötet.

Kusten längs Gotland är särskilt erosionskänslig och kustszonen i Kalmar och Blekinge har pekats ut som ett nationellt riskområde för både erosion och stigande havsnivåer. Med ett förändrat klimat ökar riskerna och därmed ökar även behovet av klimatanpassning.

För att möta utmaningarna kommer därför Statens geotekniska institut (SGI) tillsammans med länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Gotland, kustkommuner samt Sveriges geologiska undersökning (SGU) att bilda en ny gemensam regional kustsamverkan.

Startmöte i Oskarshamn

Den 7 september träffas berörda kommuner och myndigheter på Forum i Oskarshamn för att skapa en gemensam bild av kommunernas likartade utmaningar i de tre länen.

Syftet med samverkan är att öka kunskapen om klimatets effekter på kusten och stötta varandra i arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat med stigande havsnivåer. Hur kan våra kustsamhällen utvecklas och anpassas? Hur kan befintlig bebyggelse, natur- och kulturvärden skyddas när havet stiger? Det är några utmaningar och frågor som samverkan kommer arbeta med.

Tid: Torsdag 7 september, klockan 9.00-15.30.

Plats: Forum, Oskarshamn.

Media är välkomna att delta under hela dagen den 7 september. Klockan 11.30 finns det möjlighet att ställa frågor till de medverkande myndigheterna.

Det detaljerade programmet för dagen hittar du här. 

Kontakt

Per Danielsson, nationell samordnare stranderosion, Statens geotekniska institut. Telefon: 031-749 65 82, e-post: per.danielsson@sgi.se.


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Mirja Kalms
Kommunikatör
Mirja Kalms