2023-08-28 09:57Pressmeddelande

Nya metoder för klimatanpassningsarbete utvecklas

MunkforsMunkfors är en av de kommuner som ingår i förstudien. Foto: Mikael Svensson/Johnér

I en förstudie ska SGI utveckla ny metodik för att arbeta med klimatanpassning för att förebygga skred och erosion. Studien kommer genomföras i Norra Vänerområdet, som är ett av tio utpekade riskområden för ras, skred och översvämning.

Ovädret Hans sommaren 2023 visade hur sårbart samhället är vid skyfall, något som kan bli vanligare i framtiden. Effektiva metoder för att anpassa samhället till ett förändrat klimat är därför angeläget. SGI har sedan tidigare identifierat tio områden som riskerar att drabbas av ras, skred och översvämning, Norra Vänerområdet är ett av dem.
–Vi kommer att samla in underlag från området för att kunna skräddarsy ett riktat och anpassat stöd till Norra Vänerområdet. Kommunerna i området är viktiga samverkansparter i detta arbete. Området lämpar sig för en förstudie i och med att det är ett geografiskt begränsat område som dessutom hänger ihop med Göta Älv, säger HannaSofie Pedersen, som är projektledare för förstudien.

Syftet med förstudien är att möjliggöra konkreta klimatanpassningsåtgärder i riskområdet. Projektet ska resultera i en metodik för kommunikation och samverkan i syfte att höja kunskapsnivån hos kommuner och andra som arbetar med ras- och skredfrågor. Målet är att metodiken sedan ska spridas till de övriga nio utpekade riskområdena i Sverige.
–Vi kommer i förstudien att arbeta med klimatanpassning transformativt. Med det menar vi att försöka hitta en ny metodik och nya angreppssätt för att skräddarsy klimatanpassningsarbetet med utgångspunkt från platsen och de som bor och verkar där, säger HannaSofie Pedersen.

Utan klimatanpassning finns risk att sex gånger fler skred och ras inträffar år 2100 till följd av klimatförändringarna, har SGI konstaterat i en tidigare analys. En följd av det kan bli att kostnaderna tiofaldigas, och då räknas bara de direkta kostnaderna in.
–Tidiga klimatanpassningsåtgärder är samhällsekonomiskt lönsamt. Därför vill vi undersöka hur vi kan anpassa åtgärderna för de olika riskområdena. Vi tror att platsspecifik kunskap och en ökad medvetenhet hos medborgare, kan spela en kompletterande roll och hjälpa till att hitta lösningar i samarbete med myndigheter, säger HannaSofie Pedersen.

Länsstyrelsen och kommunerna i området är viktiga samarbetsparter.
–Vi ser fram emot att delta i förstudien tillsammans med länets kommuner. Värmland är ett riskutsatt län när det gäller naturolyckor, framför allt skred och ras. Vi hoppas att detta projekt kan bidra till ökad kunskap, förståelse och på sikt åtgärder som resulterar i ett säkrare Värmland,  säger Emma Spak, länsråd vid Länsstyrelsen i Värmland.

Norra Vänerområdet

Kommuner som är ingår i riskområdet Norra Vänern:

 • Hagfors
 • Sunne
 • Munkfors
 • Forshaga
 • Kil
 • Karlstad
 • Grums
 • Hammarö 

Talesperson för media

HannaSofie Pedersen
Tel. 031-7786564
hannasofie.pedersen@sgi.se

Tio utpekade riskområden i Sverige – bakgrund

2021 redovisade SGI tillsammans med MSB på uppdrag av regeringen tio nationella områden med komplexa klimatrelaterade hot. Följande riskområden för ras, skred, erosion och översvämning identifierades:

 • Västkusten – Göta älvdalen
 • Mälardalen- Stockholm
 • Skåne-Hallandskusten
 • Mellersta Norrlandskusten
 • Norra Vänerområdet
 • Blekinge-Kalmarkusten
 • Södra Vätternområdet
 • Östgöta-Sörmland
 • Mellersta Dalälven
 • Jämtlandsfjällen

Mer om nationella riskområden

Klimatförändringen ger fler ras och skred

Omkring sex gånger fler ras och skred är att vänta som följd av den pågående klimatförändringen och de direkta skadekostnaderna beräknas kunna bli så mycket som 500 miljoner kronor per år fram till år 2100. Det visar en fördjupad analys av riskområdena . Analysen visar att klimatförändringen kommer att ge sex gånger fler ras och skred i fram-tiden och de direkta skadekostnaderna kommer att öka med tio gånger om inga åtgärder vidtas.
Läs rapporten här

 Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Susanne Karlsson
Kommunikationschef
Susanne Karlsson