2022-08-16 05:55Pressmeddelande

Klimatförändringen ger fler ras och skred

Väg med stora sprickor, gräs, skog, himmel.Skred vid Småröd 2006. Foto Carina Hultén, SGI.

Omkring sex gånger fler ras och skred är att vänta som följd av den pågående klimatförändringen och de direkta skadekostnaderna beräknas kunna bli så mycket som 500 miljoner kronor per år fram till år 2100. Det visar en fördjupad analys som Statens geotekniska institut, SGI, låtit göra.

Analysen bygger på de särskilda riskområden för ras, skred, erosion och översvämning som SGI tillsammans med MSB tidigare identifierat på uppdrag av regeringen.

- I områden där det redan idag finns risker för ras och skred kan säkerheten försämras ytterligare och många områden som nu anses stabila kan få lägre säkerhet mot ras och skred, säger Johan Anderberg, generaldirektör på SGI.

Sex gånger fler ras och skred

Trots att det är osäkert exakt hur många ras och skred som årligen inträffar i riskområdena slår rapporten fast att klimatförändringen förändrar förutsättningarna för hela samhället. Utan insatser kan händelser med ras och skred bli upp till sex gånger vanligare. En stor del av den befintliga bebyggelsen är inte planerad och anpassad efter vare sig rådande eller framtida klimatförhållanden.

Skadekostnader på en halv miljard per år

De direkta skadekostnaderna för ras och skred, exempelvis kostnader för att åtgärda skador på en väg eller fastighet och där inte andra samhällskostnader är inräknade, väntas öka med tio gånger per år från idag till år 2100 till följd av ett förändrat klimat om inga åtgärder vidtas. Det betyder att skadekostnaderna kan komma att öka från cirka 50 miljoner kronor per år till så mycket som 500 miljoner kronor per år. Störst skadekostnader till följd av ras och skred förväntas i västra Sverige, runt västkusten, Göta älvdalen och norra Vänerområdet.

Åtgärder pågår men vi behöver göra mer

SGI arbetar för att minska riskerna för ras, skred och erosion i ett förändrat klimat genom forskning, kunskapsförmedling och stöd i den kommunala planeringen. I Göta älvdalen, ett av de mest skredkänsliga områdena, övervakar myndigheten stabilitetsförhållanden och förmedlar bidrag till kommunerna för skredsäkrande åtgärder. Även MSB ökar nu bidraget till landets kommuner för konkreta åtgärder som minskar riskerna för skred, översvämningar och andra naturolyckor.

- Utredningen visar att samhällets kostnader kan bli ännu högre än vad vi tidigare har bedömt. Den understryker hur akut klimatläget är och att vi måste växla upp på alla nivåer i samhället, från myndigheter till enskilda individer, för att minska riskerna, säger Johan Anderberg.

Hela rapporten Framtida kostnader till följd av ras, skred och erosion – fördjupning av klimateffekter finns under rubriken Relaterad media längst ned på sidan.

Kontaktperson för media

HannaSofie Pedersen, chef avdelning Klimatanpassning
031-778 65 64
hannasofie.pedersen@sgi.se


Fakta Särskilda riskområden

2021 redovisade SGI tillsammans med MSB på uppdrag av regeringen tio nationella områden med komplexa klimatrelaterade hot. Följande riskområden för ras, skred, erosion och översvämning identifierades:

  • Västkusten – Göta älvdalen
  • Mälardalen- Stockholm
  • Skåne-Hallandskusten
  • Mellersta Norrlandskusten
  • Norra Vänerområdet
  • Blekinge-Kalmarkusten
  • Södra Vätternområdet
  • Östgöta-Sörmland
  • Mellersta Dalälven
  • Jämtlandsfjällen

Läs mer:  Här är Sveriges största riskområden för ras, skred, erosion och översvämning


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya