2023-02-07 07:05Nyheter

Medvetenhet om etiska val är viktigt vid klimatanpassning

Många städer arbetar med att anpassa samhället till stigande havsnivåer/Lars Owesson, Johnér. Många städer arbetar med att anpassa samhället till stigande havsnivåer/Lars Owesson, Johnér.

Stigande havsnivåer gör att samhället måste anpassa var bebyggelse ska ligga och hur den ska utformas. I dessa beslut, som ofta tas av kommuner och länsstyrelser, ställs en rad frågeställningar mot varandra. Ett forskningsprojekt, som SGI deltagit i, har undersökt etik och rättvisa i samband med havsnivåhöjningar.  

Många olika intressen ställs mot varandra när samhället ska anpassas till ett nytt klimat. Trots det har inte mycket forskning gjorts kring etiska frågeställningar och stigande havsnivåer. Det ville forskare vid Statens geotekniska institut (SGI) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) ändra på genom forskningsprojektet SEA-RIMS. Man ville dessutom involvera de som ofta måste fatta besluten på lokal nivå, nämligen kommuner. 

– Genom att göra en etisk analys tvingas man fundera över rätt och fel. Då får man verktyg för att fatta välmotiverade beslut, säger Lisa van Well, forskare vid Statens geotekniska institut (SGI).

Forskningsprojektet har identifierat åtta olika frågeställningar som är särskilt viktigLisa van Wella att reflektera över när samhället ska anpassas till stigande havsnivåer.

– Att väga kostnader och nyttor över generationer är en viktig etisk frågeställning. Likaså vem som har rätt att ta olika beslut, och varför. En tredje fråga är vad som anses värdefullt och för vem, säger Lisa van Well.

Samarbete med kommuner

En del av forskningsprojektet har varit att analysera etiska frågeställningar och rättvisa tillsammans med personer som arbetar med klimatanpassning och stigande hav.

– Den utvärdering vi gjort med medverkande kommuner visar att de tyckt att det har varit nyttigt att lyfta dessa frågor till diskussion. Det har också gett dem en struktur för att arbeta vidare med frågorna, säger Lisa van Well.

Deltagarna från kustkommuner i södra Sverige angav i utvärderingen att de kunskaper de fått genom att delta i forskningsprojektet skulle kunna användas i medborgardialoger, samrådsprocesser och i arbetet med översiktsplanering.

Webbplats visualiserar havsnivåhöjningar

Ytterligare en del av forskningsprojektet har varit att ta fram en webbplats om klimatförändring, stigande havsnivåer och etiska frågor som kan uppstå i arbete med stigande havsnivåer. Genom en interaktiv karta visar webbplatsen bland annat hur extrema havsnivåhöjningar kan påverka olika kuster i Skåne och Halland, nu och i framtiden. Webbplatsens syfte är att öka medvetenheten hos myndigheter, kommuner, politiker och allmänhet.  

Forskningsprojektet, som pågick mellan 2016 och 2022 har finansierats av forskningsrådet Formas. Projektet har drivits i samarbete med kommuner i Båstad, Halmstad, Laholm, Mörbylånga, Trelleborg och Ystad samt länsstyrelserna i Skåne och Halland. Dessutom har Stiftelsen Hallands länsmuseer och Council of the Baltic Sea States (CBSS) deltagit.

Forskningsprojektets slutrapport:
Van Well, L., Göransson, G., Danielsson, P., Björlin, A., Ndayikengurukiy, N., Qaderi, D., Wikman-Svahn, P.,Wedin, A., Möller, N. 2022, Att sätta etik i praktiken för anpassning till stigande havsnivåer, Statens geotek-niska institut, SGI, Linköping, 2022-12-01. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:swedgeo:diva-999

Kontaktperson:
Lisa Van Well, forskare vid Statens geotekniska institut, 08-57 84 55 11. lisa.vanwell@sgi.se

SEA-RIMS webbplats:
Om klimatförändring, stigande havsnivåer och etiska frågeställningar

SGI har tidigare skrivit om en vetenskaplig artikel som publicerats av forskningsprojektet:
Många märker att kusten försvinner, färre känner till åtgärderna

 

 Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya