2024-03-22 12:53Nyheter

Förebygga ras och skred viktig del i ny nationell strategi för klimatanpassning

Översvämmat hus.

–SGI arbetar för att minska de risker som är förenade med ras, skred och erosion. Vårt arbete är därmed en viktig del för att nå målen i regeringens strategi, kommenterar Johan Anderberg, generaldirektör vid SGI, den reviderade nationella strategin för klimatanpassning.

Regeringen har nyligen presenterat den reviderade nationella strategin för klimatanpassning och regeringens handlingsplan de kommande fem åren. Det konstateras att ökade risker för ras, skred och erosion som hotar samhälle, infrastruktur och näringsliv behöver hanteras i det nationella klimatanpassningsarbetet.

Nationella riskområden

SGI har tillsammans med MSB identifierat tio nationella områden med komplexa klimatrelaterade hot kopplat till ras, skred, erosion och översvämning.

Bilden visar HannaSofie Pedersen

 –SGI arbetar med att utveckla nya metoder för klimatanpassning. Just nu gör vi en förstudie i ett av de utpekade riskområdena – Norra Vänerområdet. Vi skräddarsyr ett stöd och planerar åtgärder för att minska risken för ras, skred, erosion och översvämningar i området, säger HannaSofie Pedersen, chef för strategisk klimatanpassning vid SGI.

I regeringens strategi konstateras att om inte åtgärder för klimatanpassning vidtas idag, så skjuts kostnaderna för hantering av ras, skred och erosion till kommande generationer. Strategin hänvisar till en tidigare rapport från SGI där det konstateras att omkring sex gånger fler ras och skred är att vänta som följd av den pågående klimatförändringen. De direkta skadekostnaderna beräknas kunna tiofaldigas om inga åtgärder vidtas fram till år 2100.

Naturbaserade lösningar

Något som poängteras i strategin är att naturbaserade lösningar ofta är kostnadseffektiva i klimatanpassningsarbetet.  Många gånger kan dessa skydd dessutom bidra till att öka upptag och lagring av växthusgaser, att stärka den biologiska mångfalden eller att inverka positivt på människors hälsa. SGI arbetar med att utveckla naturanpassade erosionsskydd som skyddar våra kuster och vattendrag mot stranderosion.

–I Göteborg pågår ett projekt med att skydda strandlinjen i Göta älv från vågor från fartyg med hjälp av stenrevlar, kokosrullar och julgranar. Tanken är att minska erosionen och samtidigt skapa gynnsamma och lugna förhållanden för växter och fiskar och öka den biologiska mångfalden i området, säger HannaSofie Pedersen.

Förebyggande insatser

Det kommer att bli vanligare med extremväder och havsnivåhöjningar som en följd av klimatförändringen. Frekvensen och konsekvenserna av översvämningar, ras, skred och erosion förstärks om inte förebyggande åtgärder vidtas. SGI tillhandahåller geotekniskt kunskapsunderlag och ger stöd och vägledning till kommunerna för ett säkert och hållbart markbyggande. SGI har också en beredskap för att stötta räddningstjänsten vid akuta händelser med ras och skred. Enskilda sådana händelser kan innebära stora samhällsstörningar vilket var särskilt tydligt vid skredet över E6 utanför Stenungsund.Johan Anderberg-generaldirektör-SGI-pressbild

–Hela samhället påverkas av konsekvenserna av ett förändrat klimat. Förebyggande insatser idag är en helt avgörande investering för att minska riskerna för människa och miljö och undvika framtida skadekostnader. Tillsammans med kommunerna och andra myndigheter tar vi nu stöd av regeringens strategi i arbetet med att förebygga riskerna och bidra till ett mer motståndskraftigt samhälle, säger Johan Anderberg.

Nationell strategi och regeringens handlingsplan för klimatanpassning

Riskområden för ras, skred, erosion och översvämning

Rapport: Framtida kostnader till följd av ras, skred och erosion: Fördjupning av klimateffekter

Nya metoder för klimatanpassning utvecklas i Norra Vänerområdet

Mer om naturanpassade erosionsskyddOm Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Susanne Karlsson
Kommunikationschef
Susanne Karlsson