2024-02-07 10:50Nyheter

Erosionsdrabbade kuster dokumenteras med laserskanning

Skador på stranden efter ovädret  Babet.Skador på stranden efter ovädret Babet.

En av de svåraste erosionshändelser som drabbat Sydsverige på flera årtionden inträffade i oktober, när ovädret Babet drog in över sydostkusten. SGI har i samverkan med andra aktörer skannat kusten efteråt, vilket kommer ge möjlighet till lärdomar inför framtida stormar.

Ovädret Babet inträffade natten mellan 20 och 21 oktober 2023,  med starka ostliga vindar, höga vattenstånd och höga ostliga vågor. Det resulterade i omfattande erosionsskador, på både infrastruktur och bebyggelse, längs flera hundra kilometer av den skånska kusten. Under ovädersnatten var Statens geotekniska institut, SGI, ute i fält för att följa Babets verkningar.

För att kunna förebygga skador i framtiden är det viktigt att lära av händelser som Babet, genom att förstå och kvantifiera hur och var Babet påverkade kusten. SGI har därför i samverkan med Lantmäteriet, Skogsstyrelsen, Malmö, Vellinge, Skurup, Ystad, Simrishamn och Kristianstad kommuner säkerställt att en laserskanning av hela den drabbade kusten kunnat genomföras i december 2023. Underlaget av skanningen ger goda möjligheter att förstå och för att lära inför framtida stormar, för SGI och andra myndigheter samt kommuner.

–Nu har vi tillgång till ett heltäckande och aktuellt underlag. Det har väckt stort intresse bland forskare och kustingenjörer både nationellt och internationellt, säger Sebastian Bokhari Irminger, som ansvarat för arbetet med skanningen på SGI.

SGI kommer under 2024 att arbeta med att analysera och dra lärdomar av ovädret Babet utifrån skanningen. Arbetet kommer att ske både internt hos SGI och i samverkan med nationella och internationella aktörer.

Området som täcks av laserskanningen.

Området som täcks av laserskanningen.

Kontakt

Sebastian Bokhari Irminger, specialist på kusthydraulik, Statens geotekniska institut
Telefon: 040-356 771, sebastian.bokhari-irminger@sgi.se


Ämnen: erosion

Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Susanne Karlsson
Kommunikationschef
Susanne Karlsson