1-01-01 00:00Pressmeddelande

Viskan och Motala ström prioriteras i ny nationell plan för skredriskkartering

null

Fotograf/Källa: SGI Statens geotekniska institut, SGI har uppdaterat sin plan för fortsatt arbete med skredriskkartering i Sverige. Uppdateringen innebär att Viskan i Västergötland/Halland och Motala ström i Östergötland nu prioriteras. –Den fortsatta processen innebär att SGI skredriskkarterar de delar av Viskan och/eller Motala Ström som har liknande geologiska förutsättningar som tidigare karterade områden längs Göta älv, Norsälven och Säveån, säger HannaSofie Pedersen, avdelningschef vid SGI. Med liknande geologiska förutsättningar menas sammanhängande områden där marken består av finkorniga jordar som lera och silt. –Den nya prioriteringen är gjord bland annat för att det finns nytt nationellt underlag att tillgå och att nya klimatförändringsmodeller har utvecklats sedan den tidigare prioriteringen gjordes 2013. Förutsättningar Det som styr prioriteringen av vilka områden som bör karteras och i vilken ordning, är förutsättningarna för skred och vilka samhällskonsekvenser som ett eventuellt skred kan föra med sig. Hänsyn tas även till hur klimatförändringen påverkar förutsättningarna för skred i olika delar av landet. Andra faktorer som tagits med är betydande vattenkraftsproduktion, liksom antalet potentiellt förorenade områden. En viktig faktor att ta hänsyn till vid skredriskkartering av Motala ström, är de många potentiellt förorenade områden som kan finnas i den gamla industristaden Norrköping. Även Viskan har relativt många potentiellt förorenade områden och är även sedan tidigare ett känt skredaktivt område. SGI:s skredriskkarteringsarbete inleddes med Göta älvutredningen 2009–2012. Karteringen av Norsälven slutfördes 2015 och Säveån 2017. Utredning av Ångermanälven pågår sedan 2015 i en första etapp. För mer information, kontakta: avdelningschef HannaSofie Pedersen tel 031-778 65 64 Läs om tidigare karteringar: https://www.swedgeo.se/sv/samhallsplanering--sakerhet/skredriskutredningar/ Länk till kartvisningstjänst: https://gis.swedgeo.se/skredriskkarteringar/ Om Statens geotekniska institutStatens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. SGI arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden. SGI tillhör Miljödepartementet och har cirka 90 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Linköping och vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Webben: www.sgi.se  Twitter: https://twitter.com/geotekniska Linkedin: https://www.linkedin.com/company/swedish-geotechnical-institute                          


Om Statens geotekniska institut