2016-06-01 13:26Pressmeddelande

Utlysning till forskning inom förorenade områden

Omkring 15 000 av Sveriges mest förorenade områden ska vara sanerade till år 2050. För att nå det målet måste saneringstakten öka. Statens geotekniska institut (SGI) utlyser nu 8,5 miljoner kronor genom Tuffo, ett utvecklingsprogram för forskning och teknikutveckling inom förorenade områden. Utlysningen är inriktad på nya, innovativa lösningar för efterbehandling av förorenade områden.

Ett villkor för ansökan är att forskare genomför projekten tillsammans med problemägare eller andra utövare.

– Svensk forskning inom området behöver stärkas och knytas samman med det praktiska efterbehandlingsarbetet, säger generaldirektör Åsa-Britt Karlsson.

Ett ökat samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle stimulerar kunskapsuppbyggnaden i branschen. Målet är att öka saneringstakten samt minska andelen schakt- och deponilösningar till förmån för mer hållbara lösningar. Forskningsmedlen kan sökas från och med 1 juni genom SGI:s forsknings- och utvecklingsprogram Tuffo.

– För att komma framåt i saneringsarbetet krävs nya metoder och tekniker, som utvecklas i samverkan med branschen, säger Yvonne Ohlsson, programansvarig för Tuffo.

Vi bedömer att mellan två och fyra projekt kan komma igång genom årets utlysning. Ansökan sker i två steg. Utlysningstiden för steg 1 sträcker sig fram till den 15 september.

Läs mer om utlysningen på swedgeo.se/tuffo   

För mer information kontakta gärna: Yvonne Ohlsson, programansvarig för Tuffo, tel: 08-578 455 02


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.