2017-08-28 14:50Pressmeddelande

Tre forskningsprojekt inom förorenade områden får 7,7 miljoner från SGI

Tre forskningsprojekt får sammanlagt 7 735 000 kronor från 2016 års utlysning inom utvecklingsprogrammet Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden). Projekten handlar om sanering med hjälp av barriärer, jordtvätt och sorption sorption.

Tuffo drivs av Statens geotekniska institut, SGI. SGI har beslutat om tilldelningen av forskningsmedel efter samråd med Tuffos vetenskapliga råd och Tuffos intressentråd. Det är första gången som SGI beslutar om forskningsmedel inom ramen för Tuffo.

Följande projekt har beviljats bidrag:

Pilot-scale implementation of permeable barriers as an environmental and cost-effective remedial strategy, 2 500 000 kronor. Umeå Universitet.

Soil washing using waste-derived and biodegradable solvents, 1 350 000 kronor. Luleå tekniska universitet.

In-situ remediation of PFASs based on sorption methods (StopPFAS), 3 885 000 kronor. Uppsala universitet.

Innovativa tekniker i projekten kommer att leda till långsiktigt hållbara åtgärder. Arbetet kommer att bidra till starkare forskningsmiljöer i Sverige och till målet att hitta praktiskt tillämpbara lösningar för förorenade områden. Projekten uppfyller Tuffos krav på samverkan genom att projektdeltagarna representerar 13 olika organisationer inom akademi, myndigheter och näringsliv.

Projekten startar under hösten 2017 och finansieras under max fyra år. Sexton idéskisser som omfattade totalt 35 miljoner kronor lämnades in till utlysningen. Åtta av dem valdes ut till steg 2 i utlysningen, där projektgrupperna fick möjlighet att lämna in en fullständig ansökan.

– Syftet med Tuffo är att medverka till att få fram nya innovativa metoder för att nå effektivare och snabbare sanering av förorenade områden. Det är därför extra glädjande att de tre beviljade projekten är åtgärdsinriktade, säger SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson.

För mer information:

Helena Helgesson, programansvarig för Tuffo
013-201814
helena.helgesson@swedgeo.se

Mikael Stark, chef Markmiljöavdelningen
013-201809
mikael.stark@swedgeo.se 


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.