1-01-01 00:00Pressmeddelande

Synkade kartor underlättar kommunernas planering för klimatanpassning

För Sveriges kommuner blir det nu enklare att använda olika kartunderlag om ras, skred och erosion. Fem svenska myndigheter har samordnat informationen i sina underlag och beskrivit hur de kan tolkas. Syftet är att stötta kommunernas arbete med klimatanpassning. Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och Lantmäteriet (LM) ligger bakom arbetet, som pågått under 2015. Underlagen bygger ofta på samma information men kan skilja sig åt vad gäller termer, skalor, geografisk täckning och annat. Myndigheterna har gemensamt tagit fram en vägledning som beskriver hur underlagen kan användas och tolkas. Dessutom har en webbaserad kartvisningstjänst för ras, skred och erosion byggts upp. I den finns samtliga kartunderlag samlade. – Risker för ras, skred och erosion är viktiga faktorer att väga in i ett hållbart samhällsbyggande, säger SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson. Genom att skapa en gemensam bild av de befintliga kartunderlagen ökas förutsättningarna för att underlagen används på rätt sätt. Det gynnar långsiktig markanvändning och planering i landets regioner och kommuner. Kommuner kan till exempel använda kartunderlagen för att prioritera områden som är i behov av närmare undersökningar. Även centrala myndigheter och företag som söker information om ras, skred eller erosion, kan ha nytta av vägledningen. Länkar till vägledning och kartvisningstjänst : http://www.swedgeo.se/sv/samhallsplanering--sakerhet/planeringsunderlag/      http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion Fakta: Statens geotekniska institut, SGI har under 2015 haft i uppdrag av regeringen att tillsammans med berörda myndigheter harmonisera kartunderlagen som gäller ras, skred och erosion. Det innebär att samordna och tydliggöra underlag som kan uppfattas som dubbelt, motstridigt, ha olika syften eller olika detaljeringsgrad. För mer information kontakta: Lisa Van Well, uppdragsledare SGI, tel: 08-57845511, e-post: lisa.vanwell@swedgeo.se Miriam Zetterlund, bitr. uppdragsledare SGI, tel: 031-7786576, e-post: miriam.zetterlund@swedgeo.se


Om Statens geotekniska institut