2022-11-30 14:20Pressmeddelande

Statens geotekniska institut kan svara på frågor inför markens dag, 5 december

Person som går över ett fält och känner på grödan.Foto: HK Andersson, Scandinav

Måndagen den 5 december är det markens dag, vilket uppmärksammas världen över för att visa hur viktig jord och mark är för mänsklighetens överlevnad. I år är markens betydelse än mer aktuell på grund av kriget i Ukraina.

På Statens geotekniska institut, SGI, är jord och mark i fokus för vårt arbete. Här är några av de experter som kan tala utifrån aktuella ämnen:

EU:s nya markstrategi som kommer 2023

Yvonne Ohlsson, forskningssamordnare, avdelningen renare mark. Kan på ett övergripande plan svara på frågor om den nya europeiska jordstrategin, jordpass och jordhälsa.
Telefon: 08- 57 84 55 02
E-post: yvonne.ohlsson@sgi.se

Ukrainas jord

David Bendz, forskningschef. Kan svara på allmänna frågor om hur kriget påverkar jorden i Ukraina samt om SGI:s forskning och utveckling (FoU).
Telefon: 040-35 67 76
E-post: david.bendz@sgi.se 

Risken för jordskred längs Göta älv

Per Bolin, chef, sekretariatet för Göta älv. Kan svara på frågor om skredrisker längs Göta älv, erosion i Göta älv, stabilitetshöjande åtgärder för ras och skred, kalkcementpelare, grundläggningsteknik och Delegationen för Göta älv.
Telefon: 0709-730 145
E-post: per.bolin@sgi.se

Klimatpåverkan i kustområden och stranderosion

Per Danielsson, nationell samordnare stranderosion. Kan svara på frågor om stranderosion, kusterosion och erosion i vattendrag. Svarar också på frågor om klimatpåverkan i kustområden, hållbar kustzonsutveckling och stigande hav.  
Telefon: 031-74 96 582
E-post: per.danielsson@sgi.se

Förorenade områden och renare mark

Mikael Stark, chef för avdelningen renare mark. Ansvarar för frågor om förorenade områden, deponier och förorenade sediment.
Telefon: 013-20 18 09
E-post: mikael.stark@sgi.se


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Therese Ekstrand Amaya
Kommunikatör
Therese Ekstrand Amaya