2023-01-16 09:05Pressmeddelande

Stärkt arbete för renare bottnar i sjöar, vattendrag och hav

Sanering av förorenade sediment i Valdemarsviken. Sanering av förorenade sediment i Valdemarsviken.

Pilotförsök, en gemensam kunskapsplattform och undersökningar av sediment över hela landet är några exempel på vad som gjorts inom ett regeringsuppdrag som handlar om att förbättra kunskapen för att hantera förorenade sediment. Uppdraget slutredovisades nyligen till Klimat-och näringslivsdepartementet.

– SGI har arbetat inom regeringsuppdraget kring förorenade sediment. Vi har framför allt bidragit med kunskap till en vägledning inom metodik för identifiering, prioritering och inventering av förorenade sedimentområden samt en vägledning för riskbedömning av förorenade sediment, säger Henrik Bengtsson, forskare inom geovetenskap på Statens geotekniska institut, SGI.

Det finns många sedimentområden i svenska sjöar och vattendrag som är påverkade av olika föroreningar. Att minska risken för människors hälsa och miljön på grund av föroreningarna är ofta svårt och kostnadskrävande och åtgärdstakten är långsam. På uppdrag av regeringen har därför länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning och Statens geotekniska institut gemensamt tagit fram mer kunskap och stöd för arbetet.

– I samarbete med länsstyrelserna och vattenmyndigheterna har vi bland annat valt ut och undersökt sediment i ett åttiotal områden runt om i Sveriges sjöar och kustområden, berättar Jon Engström på Naturvårdsverket, som har varit projektledare för regeringsuppdraget.

Undersökningarna visade bland annat att många områden är förorenade med flera olika miljögifter som metaller, PAH och PCB. Vissa ämnen som exempelvis PFOS, är diffust spridda till merparten av de undersökta områdena.

Det finns stora behov av att åtgärda förorenade sedimentområden för att få en frisk vattenmiljö. Arbetet som utförts inom regeringsuppdraget förbättrar möjligheterna att identifiera både källorna till föroreningarna och vilka förorenade sediment som utgör den största risken för hälsa och miljö. Det ger möjlighet att sätta in effektiva åtgärder där det behövs som mest för att minska riskerna.

– Det är viktigt att vi fortsätter samverkan och teknik- och kunskapsutvecklingen för att driva arbetet med förorenade sediment framåt på ett harmoniserat och effektivt sätt, säger Mikael Stark, chef för avdelningen Mark- och vattenmiljö vid SGI.

Webbplatsen renasediment.se

Inom uppdraget har webbplatsen renasediment.se tagits fram. Där finns information om förorenade sediment samt länkar till publicerade rapporter. Framöver kommer webbplatsen kompletteras med resultat från myndigheternas gemensamma arbete, till exempel metodik för inventering och prioritering samt underlag för arbetet med riskbedömning. Redan nu finns mer stöd på webbplatsen för kommuner och länsstyrelser för att kunna bedriva ett effektivare åtgärdsarbete för renare sediment.

Se film och ta del av rapporter från uppdraget på renasediment.se

Kontaktpersoner

Henrik Bengtsson, forskare inom geovetenskap, Statens geotekniska institut, SGI
Tel, 031-778 65 76, e-post:  henrik.bengtsson@sgi.se

Jon Engström, projektledare, Naturvårdsverket
Tel 010-6981171, e-post: jon.engstrom@naturvardsverket.seOm Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Susanne Karlsson
Kommunikationschef
Susanne Karlsson