2017-09-05 13:38Pressmeddelande

Skredriskkartering i Säveån: klimatpåverkan störst i delar av Partille och Lerum

Hög skredrisk förekommer i strandnära områden längs Säveån och i områden där ån korsar Västra stambanan. Klimatets påverkan på skredrisken i ett framtida perspektiv är störst i Kåhög-Jonsered samt inom Lerums centrum. Det visar Statens geotekniska instituts (SGI:s) översiktliga utredning av skredrisker längs Säveån. Enligt SGI:s skredriskutredning har huvuddelen av det utredda området låg skredrisk. Hög skredrisk förekommer inom tio procent av den totala markytan. Främst berör det områden nära stranden i Göteborgs och Lerums centrum samt där väg E20 och Västra stambanan korsar och går nära ån, i framför allt Partille och Lerum. – För att minska risken för skred längs vattendrag behövs lokalt mer detaljerade utredningar och skredförebyggande åtgärder, ett arbete som kommunerna glädjande nog redan påbörjat, säger projektledare Karin Bergdahl. SGI:s utredning ger en heltäckande bild och tillför klimatförändringsaspekten till de detaljerade geotekniska stabilitetsutredningar som framför allt kommunerna redan genomfört. En samlad bild av skredriskområden längs prioriterade vattendrag underlättar bland annat bedömning av var geotekniska anpassningsåtgärder gör mest samhällsnytta och blir mest kostnadseffektiva, även inberäknat klimatförändring fram till år 2100. SGI ger i sin utredning av Säveån ett antal rekommendationer till kommunerna. Bland annat gäller det uppföljning av tidigare gjorda stabilitetsutredningar. – I kommunernas utredningar finns förslag på olika stabilitetshöjande åtgärder, men det kan saknas dokumentation över vad som därefter gjorts och var, säger biträdande projektledare Karin Odén. För bättre kontroll behöver kommunerna i dessa fall göra sammanställningar över vilka förstärkningar som gjorts. För mer information kontakta: Karin Bergdahl, projektledare, tel: 031-749 65 81, karin.bergdahl@swedgeo.se Karin Odén, biträdande projektledare, tel: 031-778 65 61, karin.oden@swedgeo.se Presskontakt: Maria Hedberg, tel: 013-20 18 83, maria.hedberg@swedgeo.se Läs mera på www.swedgeo.se Om Statens geotekniska institut Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. SGI arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden. SGI tillhör Miljö- och energidepartementet och har cirka 90 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Linköping och vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Webben: www.swedgeo.se Twitter: https://twitter.com/geotekniska Linkedin:https://www.linkedin.com/company/swedish-geotechnical-institute


Om Statens geotekniska institut