1-01-01 00:00Pressmeddelande

Skredrisker längs Säveån kartläggs

Ett framtida klimat med ökad nederbörd leder till större risk för skred utmed Säveån. Ett skred kan få stora konsekvenser i det högexploaterade området. Statens geotekniska institut, SGI, har därför påbörjat en kartläggning av skredriskerna längs Säveån. De första undersökningarna gjordes redan hösten 2013 då bottenmätningar utfördes i ån. Nu går arbetet in i ett nytt skede med genomgång och analys av kommunernas tidigare geotekniska undersökningar samt beräkningar av stabiliteten längs Säveån. Sannolikheten för skred beräknas för dagens och ett framtida klimat (år 2100). Samtidigt pågår en analys av konsekvenser inom utredningsområdet. Det handlar om att se till vilka följder ett eventuellt skred kan få för boende och verksamheter vid ån. Arbetet sker i samverkan med berörda kommuner. – Områden med mycket låg stabilitet i kombination med hög exploateringsgrad innebär stora utmaningar i arbetet, säger Karin Odén, geotekniker och uppdragsledare. Vid Säveån finns industrier, bebyggelse, kommunal verksamhet och viktig infrastruktur som Västra stambanan och E20. Utredningsområdet är cirka tre mil långt, vilket innebär totalt sex mil strandlinje på den norra och södra sidan om Säveån. Skredriskkarteringen beräknas bli färdig sent hösten 2016. Arbetet leder fram till en heltäckande skredriskkarta som kombinerar sannolikheten för skred och konsekvenser av skred. Kartan visar även klimatförändringens påverkan på skredrisken. Syftet med skredriskkarteringen är att länsstyrelse och kommuner ska ha nytta av underlaget i sitt planeringsarbete. Statens geotekniska institut genomför utredningen som en del i arbetet med klimatanpassning. SGI får årsvisa anslag från Miljö- och energidepartementet för detta arbete.   Fördjupad information: SGI kartlägger skredriskerna längs Sveriges älvar och vattendrag. Arbetet började med Göta älvutredningen 2009-2012. Under 2013 tog SGI fram en lista på större vattendragsområden i Sverige som rekommenderades för fortsatta skredriskkarteringar. Samhällsbehovet av ett karteringsunderlag i dessa områden bedöms vara stort. Läs mer om arbetet med skredriskkartering: http://www.swedgeo.se/sv/samhallsplanering--sakerhet/skredriskutredningar/ För mer information kontakta gärna: Karin Odén, uppdragsledare, tel: 031-778 65 61, e-post: karin.oden@swedgeo.se


Om Statens geotekniska institut