1901-01-01 00:12Pressmeddelande

Skredrisker längs Ångermanälven kartläggs

Risken för skred längs Ångermanälven ska kartläggas, som ett led i att säkra framtida boende och verksamhet utmed älven. Statens geotekniska institut, SGI, gör under hösten 2015 förberedande mätningar mellan Hammarsbron och Näsåker.

Ångermanälven är ett av landets viktigaste vattendrag att skredriskkartera. Längs älven finns stabilitetsproblem, bland annat vid de höga niporna. Skred och ras sker kontinuerligt. I området finns bebyggelse, infrastruktur, fiskevårdsintressen och kraftbolag, som utgör utmaningar i arbetet.

– Ångermanälven skiljer sig på flera sätt från de vattendrag vi hittills skredriskkarterat. Den är större och bredare med högre slänter längs älven och med andra jordarter än vattendrag längre söderut, säger Karin Bergdahl, uppdragsledare.

Ångermanälven är representativ för övriga Norrlandsälvar och Dalälven, som också är viktiga att skredriskkartera. Arbetet startar med bottenmätningar och förberedande geotekniska fältundersökningar. De genomförs från mark eller vatten längs en fyra till nio mil lång sträcka. Nästa steg är att avgränsa undersökningsområdet och anpassa karteringsmetoden för de geologiska förutsättningarna längs älven. Utredningsarbetet fortsätter sedan med fler geotekniska fältundersökningar, som är planerade till våren 2017.

Arbetet kommer att leda fram till en heltäckande skredriskkarta som kombinerar sannolikhet för skred och konsekvenser av skred. Kartan visar även klimatförändringens påverkan på skredrisken. Syftet med skredriskkarteringen är att länsstyrelse och kommuner ska ha nytta av underlaget i sitt planeringsarbete. Statens geotekniska institut genomför utredningen som en del i arbetet med klimatanpassning, med årsvisa anslag från Miljö- och energidepartementet.  

Fördjupad information:

SGI kartlägger skredriskerna längs Sveriges älvar och vattendrag. Arbetet började med Göta älvutredningen 2009-2012. Under 2013 tog SGI fram en lista på större vattendragsområden i Sverige som rekommenderades för fortsatta skredriskkarteringar. Samhällsbehovet av ett karteringsunderlag i dessa områden bedöms vara stort. Med hjälp av ett extraanslag i augusti 2015 har SGI fått möjlighet att göra förberedande geotekniska fältundersökningar och bottenundersökningar längs Ångermanälven under hösten 2015.

För mer information:

Karin Bergdahl, uppdragsledare
031-749 65 81
karin.bergdahl@swedgeo.se


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.