2019-06-05 14:23Pressmeddelande

SGI:s gd om regeringsuppdrag: Bra med helhetsgrepp över hur klimatförändringarna påverkar ras, skred och erosion i Sverige

Skredet i Småröd 2006. Fotograf/Källa: SGISkredet i Småröd 2006. Fotograf/Källa: SGI

 –Det är bra att ta ett helhetsgrepp över hur klimatförändringarna påverkar ras, skred och erosion i hela Sverige. Det kommer att vara till stor nytta för samhället. Det säger SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson med anledning av det uppdrag som myndigheten fick av regeringen på onsdagen.

Statens geotekniska institut (SGI) ska, tillsammans med bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), utreda vilka särskilda riskområden för ras, skred, erosion och översvämning i Sverige som är klimatrelaterade.

–SGI har det nationella ansvaret för ras, skred och erosion, därför känns uppdraget naturligt, fortsätter Åsa-Britt Karlsson.

Regeringens uppdrag innebär i korthet att myndigheterna ska:  

  • Identifiera områden i Sverige där det finns risk för ras, skred, erosion och översvämning som är kopplade till klimatet
  • Beskriva de samhällsekonomiska konsekvenserna av de klimatrelaterade riskerna
  • Rangordna riskområdena utifrån sannolikheten för och konsekvensen av att det inträffar ras, skred, erosion och översvämning som är klimatrelaterade

Rapporten till regeringen ska vara klar den 31 mars 2021 och ge regeringen en samlad bild av risken för ras, skred, erosion och översvämning i Sverige som kan vägleda det fortsatta klimatarbetet. Utredningsuppdraget är en del i den nationella strategin för klimatanpassning som regeringen fattade beslut om i mars 2018. Regeringsuppdraget leds av SGI med bistånd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Övriga myndigheter som ska medverka är Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU), SMHI samt landets länsstyrelser.                  


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.