2021-05-05 09:29Pressmeddelande

SGI:s forskningsprogram Tuffo ger pengar till PFAS-projekt

Fyra projekt har beviljats medel från 2020 års utlysning inom SGI:s forsknings- och teknikutvecklingsprogram Tuffo. Projekten handlar om att utveckla och verifiera metoder för innovativ sanering av mark och vatten. Ett av projekten som får medel är en förstudie där syftet är att utveckla ett nytt biobaserat kol för rening av PFAS i vatten.

Följande projekt har beviljats bidrag:  

  • Behandling av PFAS-förorenat lakvatten från deponier genom en innovativ membran-destillationsteknik, 500 000 kronor (förstudie), Sveriges Lantbruksuniversitet. Syftet med projektet är att rena lakvatten från PFAS med hjälp av en energieffektiv metod baserad på membrandestillation och elektrokemisk oxidation av membrankoncentratet.  Huvudsyftet är att optimera membrandestillationsprocessen och undersöka hur effektiv den är för olika PFAS-föroreningar. En kostnads-nyttoanalys kommer att genomföras för att undersöka om membrandestillation har potential för storskalig användning som en alternativ standardteknik för rening av PFAS och andra föroreningar i lakvatten från deponier.
  • Kostnadseffektiv borttagning och analys av PFAS från grund- och ytvatten, 500 000 kronor (förstudie), RISE Innventia AB. Projektet syftar till att utveckla ett nytt biobaserat kol för rening av PFAS i vatten och med högre effektivitet och som ersättning till det fossilt baserade som används idag. Tekniken kommer att testas på PFAS-förorenat yt- och grundvatten från en flygplats och förhoppningen är att få fram en hållbar och kostnadseffektiv reningsmetod för PFAS-förorenat vatten.
  • Operativa sökhundar för att effektivisera detektion av markföroreningar i ett stort antal jordprover eller på stora ytor, 790 000 kronor, Sveriges Lantbruksuniversitet. Projektet är en fullskalestudie vilken utgår från en tidigare genomförd förstudie som beviljades bidragsmedel från Tuffo 2018. Målet för studien är att sjösätta praktisk användning av sökhundar för att effektivisera detektion av föroreningarna DDT vid skogsplantskolor/handelsträdgårdar samt tri/perkloretylen (TCE/PCE) vid nedlagda kemtvättar. Därutöver ska projektet också studera sökhundars potential att detektera utvalda PFAS-föroreningar i laboratoriemiljö.
  • Utvärdering av innovativa och skonsamma in situ-behandlingar för att hantera risker och förbättra ekosystemtjänster (PILOT-GRO), 2 889 000 kronor, Chalmers Tekniska Högskola. Projektets övergripande syfte är att bättre förstå möjligheterna för att tillämpa GRO (Gentle Remediation Options) på förorenade områden för riskhantering och återställande av ekosystemtjänster. Projektet kommer bland annat att genomföra en pilotstudie där åtta olika strategier med olika kombinationer av växter och biokol testas på en före detta skogsplantskola förorenad med DDT.

    För mer information:
    Carolina Ersson, carolina.ersson@sgi.se, telefonnummer 013-20 18 61 


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.