1-01-01 00:00Pressmeddelande

SGI:s forsknings- och utvecklingsprojekt Tuffo: Två projekt beviljas bidrag

Två projekt har beviljats medel från 2019 års utlysning inom SGI:s forskning- och teknikutvecklingsprogram Tuffo. Projekten handlar om att utveckla och verifiera metoder för innovativ sanering av mark och vatten. I ett av projekten används ett system som har tagits fram av forskare vid NASA:s Kennedy Space Center. Båda projekten är treåriga och de startar under 2020. De beviljade Tuffo-medlen får utgöra maximalt 50 procent av projektens totala budget. Följande projekt har beviljats bidrag: Innovativa material för adsorption av oorganiska föroreningar, 2 760 000 kronor, Örebro Universitet. Syftet är att efterbehandla förorenad mark och förorenat vatten på plats med fokus på redoxkänsliga grundämnen. Projektet ska till exempel titta på olika tillsatsämnen bestående av natur- eller restprodukter som påskyndar eller fastlägger föroreningar i marken. Om projektet slår väl ut ger det underlag för att kunna föreslå saneringsmetoder som är mera hållbara och mindre resurskrävande än dagens metodik med till exempel schaktsanering. SafeSed – Säker och icke-destruktiv avskiljning av föroreningar från sediment, 4 014 000 kronor, Umeå Universitet. Projektets övergripande mål är att generera ny kunskap om en nyutvecklad saneringsmetod in situ för förorenade sediment, Sorbent Polymer Extraction and Remediation System (SPEARS), ursprungligen framtagen av forskare vid NASA:s Kennedy Space Center. Om projektet slår väl ut finns potential för att få fram en ny åtgärdsmetod för sanering av förorenade sediment i Sverige och implementering av SPEARS i stor skala i Norden.   För mer information, kontakta: Carolina Ersson, programansvarig för Tuffo, tel: 013-20 18 61 Om Statens geotekniska institutStatens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. SGI arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden. SGI tillhör Miljödepartementet och har cirka 90 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Linköping och vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Webben: www.sgi.se  Twitter: https://twitter.com/geotekniska Linkedin: https://www.linkedin.com/company/swedish-geotechnical-institute                          


Om Statens geotekniska institut