2021-03-22 09:29Pressmeddelande

SGI skickar ut enkät om förorenad mark

Bilden visar en varningskyltFoto:SGI/Torbjörn Thuresson

SGI:s enkät 2021 inom efterbehandlingsområdet är ett försök att kartlägga vad som kan göras för att öka införandet av alternativa åtgärder till gräv och schakt.

- Vi hoppas att så många som möjligt vill ta sig tid att besvara årets enkät, den tar cirka cirka 10–15 minuter att besvara. Enkäten riktar sig till alla som arbetar med förorenade områden., säger Thereze Ladekrans på SGI.

SGI arbetar kontinuerligt med att inventera vilka kunskapsbehov och effektivitetshinder som alla aktörer inom efterbehandling av förorenade områden (EBH) upplever. En del av detta arbete är att genomföra enkätundersökningar med branschen. SGI har tidigare genomfört fem olika enkätundersökningar: 2010, 2011, 2013, 2015 och 2018.

Årets enkätresultat kommer att sammanställas i en rapport och ges ut av SGI under hösten 2021. Rapporten kommer även att annonseras här på SGI:s webbplats och i vårt nyhetsbrev.

Till enkäten

Mer information: Thereze Ladekrans tel 013-20 18 68

Läs mera om vårt arbete med förorenad mark


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.