1901-01-01 00:12Pressmeddelande

SGI leder nationell satsning på forskning och teknikutveckling inom förorenade områden

Statens geotekniska institut (SGI) får 2016 statlig finansiering av forskningsplattformen Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden). Finansieringen av Tuffo ger större möjligheter att öka andelen andra, mera hållbara, saneringsåtgärder av förorenade områden än schakt och deponi, och mer precisa åtgärder baserade på nya kunskaper.

Satsningen kommer också att bidra till att höja kunskapsnivån i branschen och öka saneringstakten av förorenade områden. Att få ny kunskap i praktisk tillämpning och användning kommer att vara huvudfokus för kunskapsspridningen inom Tuffo.  

Tuffos idé bygger på forskning och teknikutveckling i samverkan mellan bransch, forskare och myndigheter och med nära koppling till pågående åtgärdsprojekt. 2013 sjösattes Tuffo i och med en forskningsutlysning som genomfördes i forskningsrådet Formas regi. Nu får Tuffo egen långsiktig finansiering för årliga utlysningar.

En första utlysning planeras under 2016 och projektstart 2017. SGI har sedan 2010 det nationella ansvaret för forskning, teknikutveckling och kunskapsuppbyggnad inom förorenade områden.

Kontaktpersoner: Yvonne Ohlsson, forskningssamordnare förorenade områden, tfn: 08 -578 455 02, e-post: yvonne.ohlsson@swedgeo.se eller Mikael Stark, avdelningschef, tfn: 013 -20 18 09, e-post: mikael.stark@swedgeo.se


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.