2023-11-21 07:48Pressmeddelande

SGI fortsätter att arbeta med Kalmar kommun kring ett förändrat klimat

Skyltar på Skeppsbrogatan i Kalmar.©Konstkiosk, 2023, Skyltar på Skeppsbrogatan i Kalmar

Statens geotekniska instituts forskningsprojekt Coala fortsätter sitt samarbete med Kalmar kommun kring höjda vattennivåer. Under de nästkommande två åren kommer både tjänstepersoner och allmänheten vara inblandade i arbetet.

Projektet kommer hålla en serie workshoppar med tjänstepersoner om hur Kalmar kan utveckla anpassningsstrategier för att långsiktigt kunna hantera stigande havsnivåer. Under 2024 kommer det också anordnas en medborgardialog där Kalmarborna kan dela med sig av sina visioner för hur framtidens Kalmar vid vattnet kan se ut.

Konstpromenader får förlängt liv

Under sommaren har konsten använts som medel för att engagera Kalmarborna i frågan om höjda vattennivåer. Projektet Konstkiosk har varit på plats med en utställning och fyra promenadstråk kantade med konstverk på lyktstolpar. Det är nu klart att skyltarna på de fyra promenadstråken kommer finnas kvar ett år till. Bilderna på skyltarna lyfter genom både allvar och humor problematiken kring kusterosion och havsnivåhöjning. Men de ska också visa på möjligheter genom att inspirera till att tänka flexibelt kring hur kustnära mark används. Skyltarna är placerade i Sylvanderparken, längs med Järnvägsgatan, Tjärhovsgatan, Ölandskajen och Skeppsbrogatan på Kvarnholmen i Kalmar.

- I våra möten med människor så framträder ett behov av att få samtala om klimatförändring och de känslor man har, och här har Coala med Konstkiosk fyllt en viktig funktion, säger projektledare Lisa Van Well.

Broschyren "Skyltar i Kalmar" finns att ladda ned på Konstkiosks webbplats.

Kontakt

Lisa Van Well, projektledare och forskare vid SGI, lisa.vanwell@sgi.se , 08-578 455 11

Christel Lundberg och Peter Dacke, Konstkiosk, info@konstkiosk.se, 0730-556926, 0705-129287


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.