1901-01-01 00:12Pressmeddelande

SGI får kraftigt ökade anslag Satsning på åtgärder mot skred och ras i Göta älvdalen

Statens geotekniska institut, SGI, får 62 miljoner kronor i ökade anslag 2018 för att inrätta en delegation för Göta älv och vidta åtgärder som minskar skred- och rasriskerna i älvdalen.

Delegationen ska utgöras av representanter för myndigheter, kommuner och organisationer med särskilt ansvar för Göta älvdalen, och utses av regeringen. Delegationen leds av SGI:s generaldirektör. Delegationens uppgift blir att ta ställning till vilka praktiska, geotekniska åtgärder i den skredkänsliga älvdalen som ska prioriteras för att minska skred- och rasriskerna. Dessa åtgärder kommer att få statlig finansiering för delar av kostnaderna.

Efter kartläggningen av Göta älv (Göta älv-utredningen 2011) fick SGI i uppgift av regeringen att utreda hur klimatanpassningsinsatser som minskar skredrisken i Göta älvdalen kan samordnas. I den nya utredningen, som presenterades 2013, föreslog SGI att regeringen tillsätter en särskild delegation vad gäller skredrisker i Göta älvdalen.  

–Mycket glädjande, kommenterar SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson regeringsbeslutet. Delegationens arbete är viktigt och det praktiska resultatet kommer att vara mycket betydelsefullt för verksamheter och människor längs med Göta älv. Vi kommer omedelbart att inleda arbetet med att få delegationen på plats.  

För mera information: generaldirektör Åsa-Britt Karlsson, tel 0709-73 01 81. 


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.