2018-06-01 09:19Pressmeddelande

SGI delar ut nio miljoner till teknikutveckling inom förorenade områden

Statens geotekniska institut, SGI, har beslutat att tilldela pengar till tre forskningsprojekt inom utvecklingsprogrammet Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden). De tre forskningsprojekten har beviljats totalt 9 031 000 kronor och handlar om sanering av jord och grundvatten med hjälp av växter, kemisk stabilisering av förorenade material samt tunnskiktstäckning av förorenade sediment. Följande tre projekt har beviljats bidrag: -Sanering av perfluorerade ämnen (PFAS) från jord och grundvatten med hjälp av växter (PhytoRem), 3 831 000 kronor. Sveriges lantbruksuniversitet. De övergripande målen med projektet är att identifiera träd eller andra växter som tar upp perfluorerade ämnen som finns i jord och grundvatten. Metoden bevarar och förbättrar jordens kvalitét, är relativt billig, använder sig av icke invasiva arter och är estetiskt tilltalande. -Kemisk stabilisering av arsenikförorenade material, 2 500 000 kronor, Luleå tekniska universitet. Syftet med projektet är att utveckla en kemisk stabiliseringsteknik för en mångsidig hantering av arsenik-förorenade material. Tekniken kommer att testas på områden där föroreningen finns i djupa jordlager, stabilisering av föroreningar i ytliga marklager och stabilisering av förorenad jord och kisaska inför slutförvar i en deponi eller annan långtidsförvaring. -Tunn-skiktstäckning med reaktiv sorbent – ett kostnadseffektivt och miljöhållbart alternativ till muddring av förorenade sediment (Captive), 2 700 000 kronor. Stockholms universitet. Målet med projektet är att vidareutveckla en saneringsmetod kallad tunnskiktstäckning med reaktiv sorbent, för användning i Östersjön. Metoden innebär att man täcker förorenade sedimentet med ett tunt lager lera tillsammans med en reaktiv sorbent, s.k. filtermaterial. Sorbenten binder miljögifter och förhindrar dessa från att påverka sedimentlevande organismer och hindrar läckage till vattnet. Projekten startar under sommaren/hösten 2018 och finansieras under max fyra år. De beviljade Tuffomedlen utgör maximalt 50 procent av projektets totala budget. Syftet med Tuffo är att medverka till att få fram nya innovativa metoder för att nå effektivare och snabbare sanering av förorenade områden. –Det är därför extra glädjande att de tre beviljade projekten är åtgärdsinriktade, säger SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson. För mer information kontakta gärna: Sara Holmström, programansvarig för Tuffo, tel: 013-201845, sara.holmstrom@swedgeo.se Mikael Stark, chef för avdelningen Renare mark, tel: 013-201809, mikael.stark@swedgeo.se Läs mer om Tuffo och 2018 års utlysning av forskningsmedel: http://www.swedgeo.se/sv/kunskapscentrum/tuffo-teknikutveckling-fororenade-omraden/ Om Statens geotekniska institutStatens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. SGI arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden. SGI tillhör Miljödepartementet och har cirka 90 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Linköping och vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Webben: www.sgi.se  Twitter: https://twitter.com/geotekniska Linkedin: https://www.linkedin.com/company/swedish-geotechnical-institute                          


Om Statens geotekniska institut