2022-05-19 06:23Pressmeddelande

Risker för skred längs Ångermanälven kartlagda

Flygfoto över ÅngermanälvenFoto: SGI/Karin Lundström

Riskerna för skred i centrala Sollefteå är mindre än vad man tidigare befarat. Samtidigt finns några områden längs älven med hög risk som behöver utredas vidare. Det visar den kartläggning som Statens geotekniska institut gjort av en del av Ångermanälven.

Sträckan, som ligger inom Sollefteå kommun, är 30 km lång och går mellan Faxälvens mynning och Överlännäs. SGI har kartlagt riskerna för skred i området.

- I takt med ett förändrat klimat med mer nederbörd och mer ojämna och kraftigare vattenflöden kan riskerna för skred och andra naturolyckor öka. Genom vår kartläggning får vi en bild av vilka områden som behöver insatser för att minska riskerna och förhindra skred, säger HannaSofie Pedersen, avdelningschef vid SGI.

Kartläggningen är översiktlig och de riskområden som identifierats kommer behöva utredas ytterligare. Men en slutsats går att dra redan nu.

- Vi kan konstatera att områden i centrala Sollefteå som tidigare pekats ut som riskområden har mycket mindre risk för skred än vad man tidigare trott. Den metod för undersökningar och beräkningar som vi har tagit fram och använt oss av i den här kartläggningen är mer utvecklad och träffsäker än tidigare metoder, säger HannaSofie Pedersen.

Ett mindre antal områden på sträckan där det också finns samlad bebyggelse har hög risk för skred.

- Drygt en procent av ytan vi undersökt har hög risk för skred. Det är viktigt att kommunen nu kan utreda dessa områden mer noggrant så att man kan bedöma om åtgärder behöver vidtas, säger HannaSofie Pedersen.

SGI kartlägger skredriskerna längs Sveriges vattendrag. Förutom Ångermanälven har myndigheten utrett skredriskerna längs med Göta älv, Norsälven och Säveån. Arbete pågår för Viskan och en förstudie har genomförts för Motala ström.

Kommunerna med bebyggda områden som hotas av naturolyckor kan söka statligt bidrag till förebyggande åtgärder hos MSB.

Ta del av skredriskkarteringen för Ångermanälven: https://www.sgi.se/sv/samhallsplanering--sakerhet/skredriskutredningar/skredrisk-angermanalven/

Om skredriskkartering

Skredriskkartering är en kartläggning av sannolikheten för och konsekvensen av skred för bebyggda och ännu obebyggda områden i dagens och framtidens klimat. Resultatet av en skredriskkartering ska ge ett bättre planeringsunderlag för berörda kommuner och myndigheter.

Kontaktperson för media

HannaSofie Pedersen
Chef avdelning Klimatanpassning
070-973 01 92
hannasofie.pedersen@sgi.se


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.