1-01-01 00:00Pressmeddelande

Riktvärden för PFOS underlättar riskbedömning

Högfluorerade ämnen har lyfts fram som ett miljö- och hälsoproblem de senaste åren. Statens geotekniska institut, SGI, har tagit fram preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten. Därmed finns nu ett verktyg för att bedöma riskerna för människa och miljö i och omkring områden där dessa ämnen förekommer. – De riktvärden vi föreslår är ett viktigt stöd i länsstyrelsernas, kommunernas och andra intressenters arbete med att bedöma riskerna som PFAS-förorenade områden kan utgöra, säger Michael Pettersson, miljökemist och ansvarig för utredningen. Våra resultat kan dessutom användas för åtgärdsbedömningar och i tillsynsmyndigheternas prioriteringar mellan olika förorenade objekt. SGI har inom ramen för sitt regeringsuppdrag tagit fram förslag på riktvärden för föreningen PFOS, som i dag bedöms vara den farligaste ur hälsosynpunkt. Anledningen till att inte riktvärden för fler ämnen tagits fram inom uppdraget, är främst att det saknas dataunderlag för de flesta andra högfluorerade ämnen. SGI föreslår en metodik för att riskbedöma förekomsten av andra PFAS-föreningar än PFOS. – Det finns ett stort behov av preliminära riktvärden för fler PFAS-föreningar, men först behöver vi mer kunskap, säger Michael Pettersson. Med riktade insatser borde det vara möjligt att fylla kunskapsluckorna och utarbeta fler riktvärden under de kommande åren. I nuläget ser vi ändå anledning till försiktighet och sätter riktvärden utifrån perspektivet att minska riskerna för människa och miljö.   Relaterad information Läs mer om regeringsuppdraget samt ladda ned rapporten på vår webbplats: http://www.swedgeo.se/sv/om-sgi/vart-samhallsuppdrag/sarskilda-utredningar/riktvarden-pfas/   Fakta Högfluorerade ämnen finns bland annat i brandsläckningsskum, teflon och andra typer av vatten- och fettavvisande material. Hittills har riktvärden saknats för att bedöma risker med PFAS-föroreningar i mark och grundvatten. Över 200 brandövningsplatser ligger i närheten av vattenskyddsområde och utgör en riskkälla. Livsmedelsverkets kartläggning visar att 109 dricksvattenanläggningar är, eller bedöms kunna vara påverkade av perfluorerade alkylsyror (PFAA).   Läs mer om högfluorerade ämnen: https://www.kemi.se/sv/Innehall/Fragor-i-fokus/Perflourerade-amnen-PFOS-PFOA-med-flera/   För mer information kontakta gärna: Michael Pettersson, miljökemist, tfn: 08-578 455 10, 070-973 01 06. E-post: michael.pettersson@swedgeo.se Mikael Stark, chef Avdelning markmiljö, tfn: 013-20 18 09, 070-966 24 73. E-post: mikael.stark@swedgeo.se


Om Statens geotekniska institut