2017-09-04 11:19Pressmeddelande

Regeringen satsar på klimatanpassning Göta älvdelegation inrättas vid SGI

I regeringens nya satsning på klimatanpassning i Sverige får Statens geotekniska institut, SGI, i uppgift att upprätta en Göta älvdelegation älvdelegation vid myndigheten.

– Ett glädjande besked, säger generaldirektör Åsa-Britt Karlsson.

Det var under klimat- och vice statsminister Isabella Lövins och biträdande finansminister Per Bolunds presskonferens på måndagen som satsningen presenterades. SGI får i uppdrag att etablera en Göta älvdelegation. Regeringen vill också göra det möjligt att vidta fler insatser för skredsäkring längs Göta älv och föreslår därför en satsning med statlig delfinansiering.

2013 fick SGI i uppgift att ta fram förslag på hur ett genomförande av klimatanpassningsinsatser som minskar skredrisken i Göta älvdalen kan samordnas. Bakgrunden till uppdraget var den kartering av skredrisker som gjordes under åren 2009-2011 ängs hela Göta älv (Göta älvutredningen). I utredningen föreslog SGI att regeringen tillsätter en särskild delegation för klimatanpassningsinsatser vad gäller skredrisker i Göta älvdalen.

SGI får alltså nu i uppdrag av regeringen att bilda en sådan delegation vid myndigheten, samtidigt som staten också tillskjuter medel för att delfinansiera fler åtgärder för skredsäkring.

                               


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.