1901-01-01 00:12Pressmeddelande

Nytt verktyg hjälper Skånes kommuner i kampen mot stranderosion

Karta visar kustlinjeFotograf/Källa: SGI 

Statens geotekniska institut (SGI) har i samarbete med SGU utvecklat ett verktyg för att hjälpa Skånes kustkommuner att ta hänsyn till sårbarheten för stranderosion. Verktyget presenteras i dag, torsdag, vid informationsträffen Gör plats för vatten som hålls vid länsstyrelsen i Malmö.

GIS-verktyget för stranderosion, kallat Kustsårbarhetsindex, är tänkt att användas när kommunerna arbetar med olika former av samhällsplanering. Länsstyrelser och andra myndigheter kan också använda kartorna i verktyget vid granskning och uppföljning. Kustsårbarhetsindex bygger på vilka förutsättningar som finns längs kusten och som kan påverka erosion, vilka krafter som verkar mot kusten och vilka samhällsvärden som är hotade.  

Skåne särskilt drabbat

– Skåne är särskilt drabbat, många skånska kustkommuner utsätts redan i dag för stranderosion, säger Per Danielsson som är nationellt ansvarig för stranderosion vid SGI och har lett arbetet med verktyget.

GIS-verktyget kan användas vid kommunal översiktsplanering, för att identifiera sårbara områden i kommunen som behöver åtgärdas i framtiden. Verktyget kan också användas av regionala myndigheter och kommuner i samband med integrerad kustzonsplanering och förvaltning.

Halva Sveriges befolkning bor vid kusten. Att bo nära vatten är populärt och samtidigt är det kustområden som är mest utsatta för klimatförändring i form av stigande havsnivå och mer extrema väderhändelser, som i sin tur leder till erosion och översvämning. Redan idag utsätts kustområden för erosion och översvämning som påverkar bebyggelse, infrastruktur, kultur- och naturvärden.

– Efter Skåne kommer verktyg att tas fram på liknande sätt för andra län, bland annat Halland, Blekinge, östra Småland, Öland och Gotland.          

Fotnot: GIS står för geografiskt informationssystem.                     

För mera information
Per Danielsson, nationellt ansvarig för stranderosion på SGI
031-749 65 82
per.danielsson@swedgeo.se
                          


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.