2015-06-04 14:30Pressmeddelande

Nytt geokalkylverktyg gör markbyggandet i Sverige effektivare och billigare

Statens geotekniska institut, SGI, har utvecklat ett digitalt geokalkylverktyg för att effektivisera och förbilliga markbyggandet i Sverige genom att bygga på rätt plats. Systemet ska möjliggöra planering och kostnadsbedömning som kopplas till BIM, byggnadsinformationsmodellering.  

– Ett geokalkylsystem syftar till att i tidiga skeden ta hänsyn till geotekniska förutsättningar på en specifik plats, säger Yvonne Rogbeck, projektledare vid SGI. *
Det ska också översiktligt bedöma kostnaderna för grundläggning, schaktarbeten, konstbyggnader och eventuella förstärknings-, anpassnings- eller efterbehandlingsåtgärder.

Resultaten från kostnadsberäkningarna redovisas i tredimensionella kartor och bilder. Hela systemet är digitalt och informationen på kartorna kan varieras och delas upp i olika skikt med geoteknisk information, markanvändning, typ av byggnader, grundläggning och kostnader.      

Några exempel på tredimensionell redovisning i geokalkylsystemet är:

  • Kostnader för grundläggning och markarbeten
  • Kostnader för markanvändning (hårdgjord yta, grönyta) och byggnader
  • Topografi, schaktning och fyllning
  • Pålar och pålningsdjup

Geokalkylsystemet ska möjliggöra att kostnaderna för det valda läget från geoteknisk synpunkt kan värderas i relation till andra samhällsintressen och ska inkludera de geotekniska förhållandena, inverkan av klimatförändringar och miljöförutsättningar. Systemet ska också innehålla förutsättningar för ras, skred och erosion.

–Det nya systemet ska finnas tillgängligt för kommuner, beställare och konsulter i byggbranschen. Det blir en del i den statliga effektiviseringen av byggprocessen, berättar Yvonne Rogbeck, som arbetat tillsammans med Trafikverket och i samråd med en referensgrupp.  

SGI redovisade 2013 i rapporten ”Effektivare markbyggande” en handlingsplan med förslag på åtgärder och strategiska satsningar för ökad effektivitet i markbyggandet. En minskning av geotekniskt relaterade skadekostnader i bygginvesteringar av fastigheter och anläggningar med tio procent skulle enligt SGI:s bedömningar innebära en årlig samhällsbesparing på nära en miljard kronor.  

För mera information : Bo Lind tel 0709-73 01 61


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.