1-01-01 00:00Pressmeddelande

Ny version av Geokalkyl kan minska påverkan på miljön

null

Fotograf/Källa: SGI GIS-verktyget Geokalkyl har vidareutvecklats av Statens geotekniska institut, SGI. Nu blir det lättare att bedöma hur olika sätt att grundlägga och hantera massor vid byggen påverkar miljön. SGI har tagit fram nya moduler i verktyget som gör det möjligt att komplettera det befintliga geokalkylsystemet med hållbarhetskriterier. De nya delarna är dels en modul som beräknar och visar klimatpåverkan från masshanterings- och grundläggningsåtgärder, dels en modul som beräknar och redovisar kostnader för masshantering, med hänsyn tagen till massornas kvalitet. – Klimatpåverkan redovisas som koldioxidavtryck i vår modell, berättar Maria Arm som lett arbetet på SGI. Planeringsskedet SGI har i tidigare regeringsuppdrag utvecklat GIS-verktyget Geokalkyl, som översiktligt beräknar och grafiskt visar kostnaden för grundläggningsåtgärder i områden med skilda geotekniska förutsättningar. Kalkylsystemet är avsett att användas i tidiga planeringsskeden, till exempel i samband med kommunernas översiktsplanering, för att värdera och jämföra kostnaderna för planläggning av olika geografiska lägen ur geoteknisk synpunkt. De nya delarna ökar Geokalkyls användbarhet som ett beslutsstöd som effektiviserar och utvecklar plan- och byggprocessen. Med hjälp av Geokalkyl kombineras bebyggelseplaner med GIS-data, 3D-visualisering och faktaunderlag och konsekvenser av olika förslag analyseras. Geokalkyl har utvecklats och använts i samarbete med flera kommuner som Nyköping, Jönköping, Helsingborg, Malmö och Västerås. En utbildningssatsning mot kommuner för att använda verktyget har också genomförts, med ett första kurstillfälle den 5 december förra året. Fakta: GIS står för geografiskt informationssystem, det vill säga ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data. För mera information: Maria Arm, e-post maria.arm@swedgeo.se tel 013-20 18 07 Om Statens geotekniska institut Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. SGI arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden. SGI tillhör Miljö- och energidepartementet och har cirka 90 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Linköping och vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Webben: www.swedgeo.se Twitter: https://twitter.com/geotekniska Linkedin:https://www.linkedin.com/company/swedish-geotechnical-institute  


Om Statens geotekniska institut