2024-05-22 07:29Pressmeddelande

Ny vägledning om bakgrundshalter i sediment

Vägledning om bakgrundhalter i sedimentVägledning om bakgrundhalter i sediment

Statens geotekniska institut förklarar i en ny vägledning innebörden av begreppet bakgrundshalter i sediment och hur begreppet används i olika sammanhang. Till exempel vid inventering och utredning av förorenade sedimentområden. 

Många föroreningar binder till partiklar som i vattenmiljöer förr eller senare sedimenterar (sjunker till botten). Eftersom vissa föroreningar kan spridas lång väg i luften eller vattnet förekommer sedimentföroreningar numera överallt. Halterna varierar och ibland kan höga halter ha naturliga orsaker, men ofta beror det på mänskliga aktiviteter som till exempel miljöfarlig verksamhet.

– Uppmätta halter kan behöva jämföras mot bakgrundshalter. Men begreppet bakgrundshalter i sediment betyder olika saker i olika sammanhang. Vi såg därför ett behov att ta fram en beskrivning av vad som menas och hur man rent praktiskt kan undersöka olika typer av bakgrundshalter, säger Ann-Sofie Wernersson, ekotoxikolog.

Vägledningen ”Bakgrundshalter i sediment” riktar sig till en bredare målgrupp än bara de som jobbar med förorenade områden. Till exempel tillsynsmyndigheter och konsulter.

– SGI får ofta frågor om vilka bedömningsgrunder som finns för sediment. Vägledningen innehåller därför också bedömningsgrunder som används för att bedöma hur hög en uppmätt halt är i jämförelse med bakgrunden.

Vägledningen har tagits fram i samverkan med bland annat Naturvårdsverket, SGU och Havs- och vattenmyndigheten. Det är den första vägledningen i en serie som följer av regeringsuppdraget om förorenade sediment (RUFS).  

Vägledningen:

Bakgrundshalter i sediment

Kontakt:

Ann-Sofie Wernersson, forskare i ekotoxikolog vid SGI, tel: 031-7496588, ann-sofie.wernersson@sgi.se


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.