2023-03-15 12:14Pressmeddelande

Ny vägledning för utredning av släntstabilitet

Bilden visar en strandremsa vid Göta älv

Nu finns en uppdaterad vägledning om hur stabilitetsutredningar ska utföras för att inte ras och jordskred ska ske.

Ras och jordskred som sker i Sverige orsakas ofta av en kombination av mänsklig aktivitet och naturliga faktorer. För de som arbetar med ras och skred finns ett stort behov av vägledning av hur stabilitetsutredningar ska utföras på ett hållbart sätt.

SGI har därför omarbetat, uppdaterat och kompletterat Skredkommissionens tidigare anvisningar för stabilitetsutredningar, från 1995. Omarbetningen innehåller nya fakta och rekommendationer samt information om hur stabilitetsutredningar bör utföras för ler- och siltjordar.

Vägledningen:
Vägledning 8, Utredning av släntstabilitet, SGI Vägledning 8, Statens geotekniska institut, SGI, Linköping


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.


Kontakt

Susanne Karlsson
Kommunikationschef
Susanne Karlsson