2020-09-17 14:01Pressmeddelande

Ny rapport om norrlandskusten: Miljögifter från fiberbankar kan spridas uppåt i näringsväven

Prover från fiberbankarna. Fotograf/Källa: SGIProver från fiberbankarna. Fotograf/Källa: SGI

Spridningen av miljögifter innebär att organismer utanför fiberbankar kan påverkas och att gifterna kan spridas uppåt i näringsväven. Det visar en ny forskningsrapport från bland annat Uppsala universitet och Statens geotekniska institut (SGI) om miljögifter längs norrlandskusten.

Under fyra år har ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt (Treasure) undersökt så kallade fiberbankar och fiberrika sediment längs den svenska östersjökusten. Fiberbankar är stora ansamlingar av cellulosarika sediment som är en rest från pappersmassaindustrin.

Fiberbankarna innehåller farliga organiska miljögifter som DDT och PCB, men även tungmetaller som kvicksilver och kadmium. Vid Höga kusten ligger fiberbankarna på grunda men branta bottnar. Forskarna har bland annat studerat om föroreningarna kan sprida sig till kringliggande vattenmiljö där de kan skada Östersjöns ekosystem. Man har därför även studerat miljögifter i bottenlevande organismer, som skorv och havsborstmask.

– Genom att så mycket restprodukter från pappersmassaindustrin ansamlats i bankar så har de tagit död på den botten de ligger på, menar Gunnel Göransson, forskare på SGI.

Spridningen av miljögifter innebär att organismer utanför fiberbankarna kan påverkas och att gifterna kan spridas uppåt i näringsväven. I rapporten har forskarna sammanfattat sina resultat, och ser fram emot resultat från pågående forskning om tänkbara saneringsmetoder.

– Vi har ett pågående uppföljande projekt, Fibrem, där vi har genomfört laboratorietester med att täcka över fiberbankarna med ett isolerande lager, så kallad capping, berättar projektledaren, professor Ian Snowball vid Uppsala universitet.

I Treasure-projektet ingår även Sveriges geologiska undersökning (SGU), Sveriges antbruksuniversitet (SLU), Lunds universitet, Stockholms universitet och det tyska forskningsinstitutet Marum.

För mer information
Gunnel Göransson, forskare vid Statens geotekniska institut (SGI)
031-778 65 67
gunnel.goransson@swedgeo.se

Ian Snowball, professor vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet
018-471 36 57 / 070-4250767
ian.snowball@geo.uu.se

Fakta om projektet: Treasure – Targeting Emerging Contaminated Sediments Along the Uplifting Northern Baltic Coast of Sweden for Remediation. Målet med projektet har varit att utveckla och testa nya metoder för att bedöma spridningsrisken av starkt förorenade och cellulosarika så kallade fiberbankar, som finns i grunda vatten längs en del av den svenska kusten. Projektet har varit ett samarbete mellan Uppsala universitet, Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet, Lunds universitet och det tyska forskningsinstitutet Marum. Projektet ingår i utvecklingsprogrammet Tuffo – Teknikutveckling och forskning för förorenade områden– som drivs av Statens geotekniska institut, SGI. 


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.