1901-01-01 00:12Pressmeddelande

Nittiotvå miljoner i nya bidrag för åtgärder mot skred längs Göta älv

Statens geotekniska institut (SGI) har beslutat att bevilja sammanlagt 92 miljoner kronor i statliga bidrag för att öka stabiliteten i Göta älvdalen. Det är kommunerna Vänersborg, Ale och Göteborg som får bidragen för fyra olika projekt.

SGI beviljar i besluten 59 miljoner kronor till Vänersborgs kommun för stabilitetsförbättrande åtgärder vid Vargöns hamn. Området har inte kunnat användas som tänkt på grund av dålig stabilitet. Nu skapas möjligheten att hamnverksamhet kan flyttas till Vargön.

Ett mycket angeläget beslut är att finansiera den stabilitetshöjande tryckbanken vid Älvängens västra industriområde i Ale kommun. Vid ett eventuellt skred skulle föroreningarna i marken spridas med älven och skapa stor problematik för dricksvattenförsörjningen i regionen. Trettiotvå miljoner kronor går till projektet som kan starta så snart en miljödom är på plats, vilket förväntas i början av nästa år.

Resterande, cirka en miljon kronor, fördelas till Göteborgs kommun för utredningar vid Importgatan på Hisingen där Veolia behöver utreda stabilitetsförhållandena på fastigheten. Vid Klippan ska en mera riktad utredning bedöma stabiliteten och komma med förslag.

De statliga bidragen beviljas av SGI efter yttrande från Delegationen för Göta älv.

Bidraget täcker hela kostnaden

SGI kan genom ett regeringsbeslut från och med nu finansiera hela kostnaden för konkreta geotekniska åtgärder för de kommuner som ansöker om bidrag.

Regeringsuppdrag

Delegationen för Göta älv bildades på regeringens uppdrag 2018 med syftet att finansiera geotekniska åtgärder längs med älven som ska minska sannolikheten för ras och skred. Under 2021 och 2022 finns 175 miljoner kronor per år tillgängliga för utdelning i statliga bidrag (beroende på budgetbeslut framöver). I delegationen ingår representanter för Vänersborgs, Trollhättans, Lilla Edets, Ale, Kungälvs och Göteborgs kommuner, Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Värmland, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sjöfartsverket, Trafikverket, Vattenfall Vattenkraft AB och Statens geotekniska institut, SGI.

För mera information:

Per Bolin, SGI tel 031-749 65 95 


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.