1901-01-01 00:12Pressmeddelande

Möjligt att sänka byggkostnader med hjälp av geotekniskt verktyg

Bilden visar en 3d-modell av ett detaljplaneområde med vägar och byggnader.Geokalkyl. Foto/källa: SGI

Statens geotekniska institut, SGI, har tagit fram ett GIS-verktyg för beräkning av byggkostnader. Verktyget är till för att beräkna och därigenom också kunna sänka kostnader för grundförstärkning av hus och konstbyggnader, schaktnings- och fyllningsarbeten. Det blir också möjligt att visa åtgärder för att sanera förorenade områden eller anpassa bebyggelsen till klimatförändringen.

Verktyget, Geokalkyl, har utvecklats på uppdrag av regeringen och rapporten om verktyget överlämnades på onsdagen till bostadsminister Peter Eriksson (MP), Näringsdepartementet. SGI har också tagit fram ett särskilt utbildningspaket.

– Geokalkyl är utvecklat för att användas i tidiga planeringsskeden, framförallt i kommuner och jämföra kostnaden för byggnation i olika områden eller för alternativa placeringar av byggnader inom ett och samma planområde, berättar Bo Lind, SGI, som lett arbetet.

Genom att studera olika alternativ kan man se var stora kostnader för grundförstärkning och masshantering uppkommer och på det sättet även sänka kostnaderna i byggprojekt. Med Geokalkyl är det möjligt att på ett snabbt och illustrativt sätt få en uppfattning om hur kostnaden för samma typ av byggnation skiljer sig från plats till plats, beroende på de lokala geotekniska förhållandena. Områden med lösa jordar är ofta dyrare att bebygga än områden med fast mark. Mark- och grundläggningskostnaden har bedömts uppgå till omkring 20 procent av den totala bygg- och anläggningskostnaden.  Verktyget har testats under realistiska förhållanden i Nyköping och Jönköping. Verktyget Geokalkyl och metodbeskrivningen finns här: www.swedgeo.se/geokalkyl .

För mer information:
Stefan Turesson
013-20 19 20
stefan.turesson@swedgeo.se

Bo Lind
031-778 65 66  
bo.lind@swedgeo.se


Om Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet. Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De miljömål som framför allt berör vår verksamhet är God bebyggd miljö och Giftfri miljö.